JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

EKWIWALENT za urlop dla SG – STAN NA 15-01- 2O20R.

Opublikowano: środa, 15 styczeń 2020

W nawiązaniu do Informacji z 21-10-2019r. Ekwiwalent - stan na 18-10-2019r., w której informowano, że niektóre osoby po negatywnej Decyzji KGSG wystąpiły ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego należy dodać, że pod koniec 2019 roku WSA wydał kilka wyroków, którymi uchylił Decyzje KGSG i poprzedzające je decyzje pierwszej instancji. Sprawy skierował do ponownego rozpoznania wskazując, że podziela stanowiska skarżących, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego dot. Policji  w sprawie K7/15 można przez analogię uznać za mający znaczenie dla Straży Granicznej oraz że KGSG ma możliwość naliczenia ekwiwalentu we właściwej wysokości mimo nie podjęcia przez ustawodawcę prac w tym temacie po wyroku TK.

Wskazał, że dla Policji jest to należność za dni robocze w miesiącu, a dla SG powinna to być należność za dni kalendarzowe w miesiącu po odjęciu dni ustawowo wolnych od pracy. Na tym jak na razie koniec dobrych wiadomości. KGSG oczywiście przysługuje kasacja do NSA i zapewne z niej skorzysta lub będą podjęte działania w kierunku zawieszenia postępowań, gdyż po pewnym czasie WSA zaprzestał wydawania ww. wyroków a zaczął wydawać postanowienia o zawieszeniu sprawy z urzędu w związku z podjęciem z urzędu wiadomości, że TK przyjął do rozpatrzenia wniosek także dot. ekwiwalentu złożony przez NSZZFSG . Należy przyjąć, że sprawa nie zostanie szybko rozstrzygnięta, MSWiA w opinii przesłanej do TK w sprawie U3/19 nie dostrzega problemu mnożnika 1/30, jeśli już to widzi potrzebę przeniesienia go z rozporządzenia do ustawy i wnosi o odroczenie wejścia w życie ewentualnego wyroku w tym zakresie. Niedawno jednak,  07-01-2020r. na Komisji  AiSW  Pan Wiceminister  Wąsik przekazał, że Minister polecił podjąć prace legislacyjne  w związku z wyrokiem TK z października 2018r. i że dla Policji będzie to wskaźnik 1/21. Nie podał czy ustawa uregulują także sprawy pozostałych podległych mu dwóch służb w tym SG. Z Informacji medialnych z dnia 14-01-2020  wynikało, że ustawowo nowy wskaźnik obejmie tylko osoby zwolnione ze służby po wyroku TK  a pozostałym pozostanie ewentualnie droga sądowa - NZZP  wskazał, że nie zna jeszcze oficjalnego stanowiska MSWiA. W załączeniu jeden z pozytywnych  Wyroków WSA, o których mowa powyżej, oczywiście nieprawomocny ale potwierdzający, że nasze wystąpienia i argumentacja nie były bezpodstawne. 

Opracował A. Adamczyk 

WYROK ws. ekwiwalentu