JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

SPRAWY EMERYTÓW SG/WOP w SĄDACH oraz nowa ,,LUSTRACJA ,,

Opublikowano: środa, 12 lipiec 2023

- stan na dzień 11 lipca 2023r.

1. W Sekcji ds. obniżonych emerytur mundurowych Sądu Okręgowego w Warszawie sprawy toczą się w dotychczasowym trybie. nie posiadamy informacji, aby zmiana w składzie Sekcji w związku z przejściem jednego z Sędziów do wydziału gospodarczego istotnie wpłynęła na sposób rozpatrywania spraw. Podstawowy problem to doczekanie przez osoby zaawansowane wiekowo terminu rozpoznania sprawy – trwa to już sześć lat.

2. Posiadamy informację o oddaleniu Apelacji ZER od pozytywnych wyroków SO w stosunku do kolejnych czterech znanych nam osób, trzech w Warszawie i jednej w Poznaniu, dwie z tych osób czekały około 1,5 roku od wyroku w SO. Sądy Apelacyjne po uchwale SN w sprawie III PZP 6/22 z 26 kwietnia 2023r. orzekały w składach trzyosobowych. Sprzyja to stabilności orzecznictwa ale zapewne wydłuży czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy.
Zdarzają się przypadki że w wyniku losowania składu trzyosobowego nie polepsza się sytuacja procesowa Odwołującego się, szczególnie w Szczecinie. W dniu 7 lipca 2023r. Sejm przyjął poprawkę do KPC, która ma przywrócić orzekanie w SA w składach jednoosobowych, z tym, że już nie ze względu Covid, a z uwagi na konieczność przyspieszenia postępowań i pozytywne oceny takiego stanu z okresu pandemii. Poprawkę przekazano do Senatu i możliwe jest, że jesienią przepis ten wejdzie w życie.

3. Na stronie Sądu Najwyższego w Bazie Orzeczeń jest dostępny Wyrok SN z dnia 16 marca 2023 wraz Uzasadnieniem w sprawie Kasacyjnej IIUSKP 120/22, do którego wstępny komentarz przekazaliśmy 22 marca 2023r. Uważam, że warto zapoznać się z tym dokumentem także w kontekście tez wcześniejszej uchwały SN w spawie III UZP 1/20. Rozstrzygnięcie to zapewne będzie miało istotny wpływ na kolejne w sprawach podobnych. Nie wszystkie sprawy Kasacyjne złożone przez Odwołujących się zostają przyjęte do merytorycznego rozpoznania. Decyzja ta zapada jednoosobowo, a jeśli wystąpią uzasadnione obawy, że sprawę będzie rozpatrywał albo rozpatrzył Sąd "niewłaściwie obsadzony", to Pełnomocnik procesowy Odwołującego się zapewne rozważy możliwości dalszego postępowania w zakresie zmiany składu lub wznowienia postępowania.

4 . W sprawie obniżonych emerytur mundurowych posłowie kierownictwa Lewicy z końcem maja br. złożyli 5 interpelacji poselskich od numery 41513 do 41517. Jedną do Ministra Sprawiedliwości i cztery do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (postępowanie ZER oraz art. 8a). Dotychczas na stronie Sejmu nie ma zamieszczonych informacji, czy udzielono odpowiedzi.

5. Nowa LUSTRACJA, a właściwie w związku z wejściem w życie z dniem 26 czerwca ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej i innych ustaw, pozbawienie możliwości pracy w służbie cywilnej oraz jako urzędnik albo pracownik państwowy osób, które pełniły służbę lub były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w ustawie "lustracyjnej", nastąpi praktycznie niezwłoczne wygaśniecie stosunku pracy z mocy ustawy.
Wiemy już że ustawa ta dotknie niektórych naszych emerytów, którzy ze względu na posiadane kwalifikacje byli zatrudnieni na ww. stanowiskach cywilnych np. w SG.
Szeroki 
komentarz do ustawy jest zamieszczony na stronie FSSM .
Polecamy także publikację 
Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczoną pod adresem internetowym :

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/sluzba-cywilna-sluzby-prl-wygaszanie-stosunkow-pracy-skargi

Wskazano tam na możliwość występowania do Sądu o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie przy założeniu, że Sąd ma prawo odmówić zastosowania niekonstytucyjnego przepisu ustawy.

Opracował Andrzej Adamczyk
Stowarzyszenie GRANICA dnia 11 lipca 2023 r.