Materiały otrzymane od gen. bryg. w st. spocz. Zygmunta STANISZEWSKIEGO

Opublikowano: niedziela, 25 luty 2024

 

Straż Graniczna ma już 30 lat

Opublikowano: piątek, 07 styczeń 2022

  Funkcjonariusze i Funkcjonariuszki

Straży Granicznej!

Emeryci i Renciści, pracownicy cywilni!

         Z okazji 30 rocznicy powstania Straży Granicznej w imieniu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej - GRANICA składamy Wam serdeczne podziękowania za pełnienie służby w ochronie granicy państwowej, współpracę i współudział w nadzorowaniu ochrony granic Unii Europejskiej, zwalczanie nielegalnej migracji.
        Realizacja tych zadań jest wysoko oceniana przez ekspertów krajowych i zagranicznych.

 
Rada Stowarzyszenia GRANICA
 
        W dniu 16 maja 1991 powstała do ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej STRAŻ GRANICZNA. Zgodnie z ustawą od końca listopada 1990 r. trwał nabór do służby spośród żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, żołnierzy i funkcjonariuszy z innych służb mundurowych, pracowników cywilnych tych służb oraz nabór spośród osób cywilnych. Wszyscy kandydaci do służby musieli spełniać wymogi art. 31 ustawy o Straży Granicznej, w szczególności posiadać wyłącznie obywatelstwo  polskie, być niekaranymi za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, mieć nieposzlakowaną opinię.
    Tak wyglądał początek nowej formacji. Szczegółowe informacje zawarte we wspomnieniach przygotowanych przez pierwszego Komendanta Głównego, Pułkownika Marka Lisieckiego i kolejnych będą się sukcesywnie ukazywały na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia. Będą także wspomnienia przesłane przez Dziekana Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej gen. Tadeusza Frydrycha, a także przez innych funkcjonariuszy Straży Granicznej.
        Zapraszam wszystkich chętnych do przesyłania do nas swoich wspomnień osobistych związanych ze służbą w Straży Granicznej- będziemy je publikować na stronie.
        Zapraszam wszystkich do pobytu u pogranicznicy.pl

Gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński
 
 

Rafał PARCZEWSKI

Nadbużański Oddział Straży Granicznej – Chełm

ZADANIA I STRUKTURA POLSKIEGO BIURA SIRENE

     SIRENE: w wersji angielskiej Supplementary Information Request at National Entries, czyli wniosek o informacje uzupełniające na wejściach krajowych. Jest to organ wyznaczony zgodnie z przepisem wewnętrznym na podstawie art. 92 ust. 4 Konwencji Wykonawczej do Układu Schengen, która mówi: „Państwa Członkowskie zobowiązane są do wyznaczenia organu SIRENE za pośrednictwem, którego będą prowadziły wymianę informacji uzupełniających niezbędnych przy wprowadzaniu wpisów do SIS i w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań w przypadkach, gdy w wyniku sprawdzenia w SIS odnaleziono osoby lub przedmioty wprowadzone do systemu”.

     W Straży Granicznej cały zbiór procedur po

Czytaj więcej: Straż Graniczna ma już 30 lat

Straż Graniczna ma już 30 lat kontynuacja opracowań

Opublikowano: środa, 01 grudzień 2021

 

 Jerzy GOMÓŁKA

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – Koszalin

 

PRZEKRACZANIE GRANICY PAŃSTWOWEJ BĘDĄCEJ GRANICĄ WEWNĘTRZNA UNII EUROPEJSKIEJ

     Tezą niniejszego artykułu jest twierdzenie, że do przekraczania

Czytaj więcej: Straż Graniczna ma już 30 lat kontynuacja opracowań

Straż Graniczna ma już 30 lat dalsze opracowania

Opublikowano: sobota, 30 październik 2021

 

 

Radosław POTYRAŁA

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – Koszalin


CEREMONIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

Czytaj więcej: Straż Graniczna ma już 30 lat dalsze opracowania

Straż Graniczna ma już 30 lat opracowania

Opublikowano: sobota, 02 październik 2021

 

Magdalena SURMACZ

Komenda Główna Straży Granicznej – Warszawa

ADMINISTRACJA GRANICY PAŃSTWOWEJ

WSTĘP


     Jednym z ustawowych zadań Straży Granicznej jest osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej).

      Realizacja tego zadania znajduje swoje przełożenie we współpracy międzynarodowej opierającej się na odpowiednich umowach.

     Umowy międzynarodowe ustanawiają dwustronne komisje graniczne, których podstawowym zadaniem jest opracowanie dokumentacji przebiegu granicy państwowej, a następnie prowadzenie okresowych kontroli przebiegu granicy głównie na wodach granicznych oraz stanu i rozmieszczenia znaków granicznych. Podczas okresowych kontroli realizowane są prace mające na celu aktualizację granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz usunięcie stwierdzonych usterek w oznakowaniu granicy państwowej. W uzasadnionych przypadkach prace związane z konserwacją i odtworzeniem znaków granicznych prowadzone są na bieżąco. Ponadto stałym zadaniem komisji granicznych jest opiniowanie koncepcji technicznych utrzymania i regulacji wód granicznych oraz innych projektów budowlanych wykonywanych na granicy państwowej.

Czytaj więcej: Straż Graniczna ma już 30 lat opracowania