PROCEDURA - przeciwdziałanie "praniu pieniędzy"

Opublikowano: wtorek, 01 luty 2022

              PROCEDURA

      przyjęta przez RadęStowarzyszenia GRANICA w dniu 24 stycznia 2022 roku
w związku z treścią art. 50 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, znowelizowanej ustawą z 30 marca 2021 r., tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1132.

  1.  Zgodnie z treścią art. art. 2 ust. 1 pkt.22 „stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane”  jesteśmy instytucją zobowiązaną do zgłaszania takich wpłat/wypłat do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a po ww. nowelizacji ustawy także innych transakcji powyżej 15 000 euro, na warunkach określonych w art. 72 ustawy.

  2.  Inną istotną zmianą wprowadzoną ww. nowelizacją (art.58 pkt. 12) jest objęcie Stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS obowiązkiem zgłoszenia „beneficjentów rzeczywistych” do elektronicznego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonego przez Ministra Finansów. W naszym przypadku byliśmy zobowiązani dokonania zgłoszeń do 31 stycznia 2022, ale w związku z nowelizacją wpisu do KRS należy tego dokonać w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia z Sądu. W ciągu 7 dni dokonuje się także zmian w CRBR w związku ze zmianą w danych osób zgłoszonych. W naszych warunkach należy przyjąć, że beneficjentami rzeczywistymi są osoby, które z racji posiadanych uprawnień nadanych Statutem mają dominujący wpływ na działanie Stowarzyszenia tj. wszyscy członkowie Rady, a szczególnie Prezes, Wiceprezes, a także Skarbnik- jako uprawniony we współdziałaniu z jednym z ww. do zaciągania zobowiązań finansowych.

  3.  Analiza dotychczasowych czterech lat działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych wskazuje, że ryzyko zaistnienia sytuacji, w której będziemy praktycznie zobowiązani do przekazania informacji do Generalnego Inspektora lub zawiadomienia do Prokuratora w związku z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu jest minimalne. Dochody Stowarzyszenia jak dotychczas pochodzą ze składek i niewielkich darowizn wpłacanych wyłącznie na rachunek bankowy. Z konta bankowego dokonywane są także niezbędne wydatki- o sumie wielokrotnie niżej niż w/w sumy . Płatności w gotówce wykonywano maksymalnie w kwocie kilkuset złotych np. za wieniec czy drobne zakupy niezbędne dla działania Stowarzyszenia. Mimo wszystko należy mieć stale na uwadze obowiązki wynikające z ww. ustawy.

  4.  W celu realizacji zadań ustawy:

    a) Prezes Rady Stowarzyszenia, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes jest osobą odpowiedzialną za dokonywanie zgłoszeń do elektronicznego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz zgłaszanie zmian. Członkowie Rady, pod rygorem odpowiedzialności karnej, przekazują mu dane wymagane ustawą i ich zmiany tak, aby zgłoszenie było możliwe w terminie do 7 dni od ich zaistnienia.

    b) Skarbnik Rady jest osobą odpowiedzialną za przekazywanie stosownych informacji w przypadkach określonych ww. ustawy do Inspektora Finansowego (art. wym. w pkt.1 Procedury oraz zgłoszenie identyfikujące podmiot zobowiązany -art. 77) czy Prokuratury (art. 89i 91 ust.2) oraz współdziałanie w tym zakresie z Bankiem i Księgowością. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia sytuacji wymagającej podjęcia ww. działań, Skarbnik powiadamia niezwłocznie Prezesa lub Wiceprezesa Rady.

    c) Każdy członek Stowarzyszenia, a w szczególności Rady i Komisji Kontroli w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia konieczności dokonania czynności, o których mowa w ustawie, powinien niezwłocznie powiadomić Skarbnika lub Prezesa . Niezależnie od tego , ma on ustawowe prawo do dokonania zgłoszenia bezpośrednio do ww. właściwych Organów. Niepotwierdzenie się podejrzeń nie może powodować dla sygnalisty nie tylko odpowiedzialności karnej, ale także jakichkolwiek innych negatywnych  konsekwencji .  Fakt i dane osoby podlegają ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem.