Przepisy dotyczące ochrony granic państwowych i dokonywania kontroli granicznej osób i ładunków (towarów).

Opublikowano: czwartek, 07 kwiecień 2022
  1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927r. o granicach państwa (Dz.U.nr 117 poz.986). Uchylone art. 333 pkt 2 Dekretu z 23.03.1956r.
     Rozporządzenie Prezydenta RP o granicach państwa z 23 grudnia 1927 roku

  2. Dekret z dnia 23 marca 1956r. o ochronie granic państwowych (Dz.U. Nr 9 poz. 51, zm. Dz.U. z 1959r. Nr 27 poz 168). Uchylony 19.11.1990r.
     DEKRET o ochronie granic z 23 marca 1956r.

  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938r. wydane w porozumieniu z Ministrem skarbu, Spraw Zagranicznych i Spraw Wojskowych w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice państwa. Uchlone Rozporządzeniem MSW 9.05.1992r.
     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 lipca 1938 roku

  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.05.1992r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli granicznej oraz osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprowadzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 maja 1992 roku

  5. Zarządzenie Szefa Zarządu Zwiadu WOP nr 044/ZW z dnia 24.04.1973r.
     Zarządzenie Szefa Zarządu Zwiadu WOP.

  6. Załącznik do Zarządzenia Szefa Zarządu Zwiadu WOP nr 044/ZW z dnia 24.04.1973r. - wytyczne o zasadach prowadzenia pracy filtracyjno - rozpoznawczej w przejściach granicznych
     Załącznik do Zarządzenie Szefa Zarządu Zwiadu WOP.

  7. Wykaz informacji oraz faktów i zdarzeń dotyczących cudzoziemców z państw kapitalistycznych, które stanowią istotną wartość operacyjną dla Departamentu II MSW i Wydziałów II KW MO
     Wykaz informacji...

Ważne operacyjne dokumenty dotyczące służby kontrolerów - pirotechników i ruchu granicznego.

Opublikowano: czwartek, 02 wrzesień 2021

 Do pobrania są następujące dokumenty:

- Instrukcja prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego w Centralnym Porcie Lotniczym Warszawa - Okęcie        (obowiązywały od roku 1973 do końca lat 90 - tych.
- Etat nr 44/ 076 GPK WOP
  Centralny Port Lotniczy  z 12 maja 1979r.
- Etat nr 44/0123 GPK WOP
  Centralny Port Lotniczy  z 16 czerwiec 1987r.
- Wyciąg z wykazu specjalności wojskowych żołnierzy sił zbrojnych PRL.

oraz Zarządzenia

do wykorzystania przez byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza w działaniach prawnych przed sądami w sprawach o obniżenie rent i emerytur.

   Instrukcja prowadzenia rozpoznania...
   Etat nr 44/ 076 i Etat nr 44/ 0123
   Wyciąg z wykazu specjalności wojskowych...
   Zarządzenie nr 0112/72 z 11.10.1972r.
   Zarządzenie nr 058/ZW z 10.10.1978r.
   Zarządzenie nr 071

INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH OBNIŻENIEM ŚWIADCZEŃ

Opublikowano: piątek, 06 sierpień 2021

INFORMACJA DLA  OSÓB  OBJĘTYCH OBNIŻENIEM ŚWIADCZEŃ
w szczególności, których postępowania przed SO są jeszcze "zawieszone".

     Szanowni Państwo-Koleżanki i Koledzy. W związku z pytaniami, "co mogą zrobić osoby występujące bez kwalifikowanej pomocy prawnej, a  których sprawy dalej  mają status  "zawieszonych"", przekazujemy do wykorzystania uaktualniony  wzór Wniosku o Podjęcie Postępowania, a jednocześnie przyśpieszenie rozpoznania sprawy. Oczywiście wymaga on nieznacznego dostosowania do  warunków danej sprawy. Jak dotychczas SO wielokrotnie reagowały tylko pozytywnie, chociaż nie wszystkim wnioskującym wyznaczono już termin rozprawy. Na zakończenie Wniosku przytaczam informację o pozytywnych rozstrzygnięciach w naszych sprawach przed  SO w Warszawie i w Sądach Apelacyjnych, do wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych.

     Należy mieć na uwadze że mimo iż  prawie wszyscy Sędziowie Sekcji SO w Warszawie  orzekają od jakiegoś czasu w naszych sprawach to realnie "starczy"  tych spraw jeszcze na około 3 lata. Wobec powyższego trudno się spodziewać że sprawy będą  licznie "odwieszane" w najbliższym czasie z urzędu , chyba że TK wyda orzeczenie i zawieszenie stanie się bezzasadne. Niektórzy Sędziowie wyznaczają już terminy na rok  przyszły, złożenie ww. wniosku zapewne spowoduję że akta  z "archiwum"  zostaną przedstawione Sędziemu i zostanie  sprecyzowany  tryb dalszego procedowania. Osobiście uważam że przy takiej ilości spraw złożonych praktycznie w jednym czasie istotny wpływ na wyznaczenie terminu  może mieć "gotowość" naszej sprawy do rozpoznania. Niezależnie  od poglądów na rozkład ciężaru dowodowego w Naszym interesie jest dostarczyć Sądowi wszelkich możliwych argumentów  potwierdzających że indywidualnie realizowane zadania nie miały charakteru służby dla państwa totalitarnego. Sąd przy wyznaczaniu terminu może uwzględnić także wyjątkowy stan faktyczny: wiek, stan zdrowia osoby samotnej itp.. o znaczeniu egzystencjalnym.

     Pozostaje pytanie co mogą zrobić osoby ,którym dość dawno postępowanie "odwieszono" a nie wyznaczono terminu. Praktycznie mogą jeszcze trochę poczekać i dowiadywać się o stan sprawy albo próbować przypomnieć się Sądowi  poprzez wysłanie Pisma Procesowego – wniosku o przyśpieszenie rozpoznania sprawy  powołując się ogólnie na art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz na szczególną sytuację  osobistą jeśli występuje.KPC nic nie mówi na ten temat ale każde pismo powinno spełniać wymagania dla pisma procesowego. Inną formą prawem przewidzianą jest skarga na przewlekłość postępowania . Zagadnienie to reguluje Ustawa o skardze… z 17 czerwca 2004r., z późniejszymi zmianami. Decyzja co do strategii procesowej należy tylko i wyłącznie do Państwa.

     Przy okazji jeszcze jedno zagadnienie wymaga wyjaśnienia. Pisząc o nie prowadzeniu pracy tzw. operacyjnej czy postępowań przygotowawczych wskazujemy że w zasadzie nie wytwarzaliśmy dokumentacji archiwalnej, potwierdzeniem wykonania kontroli granicznej było zamieszczenie odcisku stempla w paszporcie. Ma to z reguły wpływ na zakres postępowania dowodowego Należy jednak pamiętać że prowadzenie  zgodnie z prawem działań operacyjnych ukierunkowanych na ochronę granicy było i jest niezbędne dla skuteczności działań i nie może być negatywnie kojarzone, co ma potwierdzenie w znanym nam wyrokach SO i SA dot. mi oficerów realizujących zadania w grupach operacyjnych, Strażnicy czy Wydziale dochodzeniowo-śledczym np.: wyrok S A w Białymstoku  z dnia 6 maja 2021r. w sprawie JB, sygnatura III AUa  862/20, którym oddalono Apelacje  ZER od wyroku SO w Olsztynie z dnia 16 października 2020 r.

Opracował:  Andrzej Adamczyk,  Stowarzyszenie  GRANICA    Warszawa  6 sierpnia 2021r.

    Wniosek 

    Wniosek 

NADCHODZĄ ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Opublikowano: piątek, 18 czerwiec 2021

          W Dzienniku Ustaw z dnia 18 czerwca 2021 roku pod pozycją 1099 opublikowano Ustawę z dnia 28 maja 2021 roku o zmianach w kodeksie postępowania cywilnego i innych ustaw ( w tym w artykułem 4 tzw. covidowej ). Istotne zmiany dla emerytów mundurowych , których sprawy toczą się w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych to :

-  zasada rozpatrywania spraw w pierwszej i drugiej instancji przez  jednego Sędziego , co powinno przyśpieszyć rozpoznawanie spraw w Sądach Apelacyjnych  ale  powstaje  obawa czy  będzie  zachowana jednolita linia orzecznicza w sprawach podobnych ,

-podstawową formą będzie rozpoznanie sprawy na rozprawie zdalnej , osoba nie posiadająca możliwości  technicznych połączenia się  z Sądem będzie mogła co najmniej na 5 dni przed rozprawą złożyć wniosek o zapewnienie jej miejsca na terenie Sądu o czym zostanie pouczona w zawiadomieniu o rozprawie ,

-sąd nie będzie związany wnioskami stron o rozpoznanie na rozprawie jawnej , rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym będzie drugą formą po rozprawie zdalnej, rozprawa w formie dotychczasowej ma być  wyjątkiem .

         Ustawa w ww. zakresie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia tj. z dniem 2 lipca 2021 r.

Opracował :  Andrzej Adamczyk , Stowarzyszenie GRANICA  Warszawa 18-06 -2021 r.

          Załączam kopię istotnych dla ww.  spraw  fragmentów ustawy , warto zapoznać się treścią  ww. dziennika ustaw, zmiany dotyczą  także Kpa i innych mogących być w państwa zainteresowaniu spraw.

Art. 4. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 15zzs1 otrzymuje brzmienie: „Art. 15zzs1 . 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”: 1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), z tym że osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu; 2) od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących; 3) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne; 4) w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego; prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. 2. Na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego sąd zapewni jej możliwość udziału w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli strona lub osoba wezwana wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu. 3. Sąd poucza osobę wezwaną oraz stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o treści ust. 2 przy doręczeniu pierwszego zawiadomienia o terminie posiedzenia zdalnego .  

Art. 6. 1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się również do postępowań rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz zgromadzeń ogólnych sądów lub trybunałów zwołanych i niezamkniętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 2. Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sąd rozpoznawał w składzie innym niż jednego sędziego, w dalszym ciągu prowadzone są przez tego sędziego, któremu sprawa została przydzielona jako referentowi, do zakończenia sprawy w danej instancji.

Święto Wojsk Ochrony Pogranicza

Opublikowano: środa, 09 czerwiec 2021