Władze stowarzyszenia

Opublikowano: wtorek, 13 sierpień 2019

Rada Stowarzyszenia                          

MARIAN KASIŃSKI - prezes
tel. 603 411 357
 

Urodzony 15 kwietnia 1951 r. w Kłodzinie – zachodniopomorskie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Korytowie, kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Choszcznie. Od 1971 r. elew Szkoły Podoficerów i Młodszych Specjalistów Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie. Od 01 października 1971 r. kadet Szkoły Chorążych w Kętrzynie. Po ukończeniu Szkoły Chorążych od 26 stycznia 1973 r. kontroler Granicznej Placówki Kontrolnej Wojsk Ochrony Pogranicza na lotnisku Warszawa – Okęcie. W 1980 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W latach od 1983 do 1990 r. służył w Dowództwie WOP. Od stycznia 1991 r.,  po pozytywnej weryfikacji, Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej WOP Warszawa – Okęcie (od 16 maja tego roku GPK w nowopowstałej Straży Granicznej). Od października 1994 r. Zastępca Dyrektora Biura Kontroli Ruchu Granicznego a później Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej. Od listopada 2001 r. do października 2005 r. Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej. W okresie od października do listopada 2005 r. pełnił obowiązki Komendanta Głównego Straży Granicznej. Od stycznia 2006 r. na emeryturze.  Stopień -  generał brygady SG.


BEATA KULIKOWSKA - wiceprezes
tel. 603 172 358
 
Urodzona 7 marca 1959 r. w Warszawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuowała naukę w XV Liceum Ogólnokształcącym im. N. Żmichowskiej w Warszawie. Studia magisterskie - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie - kierunek trenerski ze specjalizacją w lekkiej atletyce.
Od 1983 r. do 1990 r. pracowała jako nauczyciel. W lipcu 1993 r. przyjęta do służby w Straży Granicznej jako kontroler Granicznej Placówki Kontrolnej  SG na lotnisku Warszawa - Okęcie. Po ukończeniu Zaocznego Studium Oficerskiego w Kętrzynie, w listopadzie 1994 r. mianowana na stopień podporucznika SG. W latach 1994-96 studia podyplomowe w zakresie prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. We wrześniu 1997 r. przeniesiona do dalszej służby w Zarządzie Kontroli Ruchu Granicznego Komendy Głównej Straż Granicznej. Zastępca Naczelnika a następnie Naczelnik Wydziału Służby Granicznej w Zarządzie Granicznym. Po reorganizacji - Naczelnik a następnie Radca w Zarządzie ds. Cudzoziemców. Od marca 2013 r. na emeryturze. Stopień -  pułkownik SG.  
MARIUSZ BARKOWSKI - sekretarz
tel. 603 390 999
 
Urodzony 25 grudnia 1957 r. w Łodzi. Absolwent XIV L.O. im. Stanisława Staszica w Warszawie oraz Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach 1984-1991 zatrudniony  w  Instytucie Fizyki PAN, a następnie w prywatnej firmie z branży komputerowej. W lipcu 1991 r. przyjęty do służby w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej. Po ukończeniu Studium Oficerskiego w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie w 1993 r. mianowany na stopień podporucznika SG. Od grudnia 1998 r. na stanowisku Naczelnika Wydziału; a od marca 2007 r. główny specjalista w Biurze Łączności i Informatyki KG SG. Współtwórca i główny administrator systemu wspomagania kontroli granicznej ZSE / ZSE II, funkcjonującego w SG w latach 1997-2007. W październiku 2007 r. oddelegowany do pracy w MSWiA, w ówczesnym Departamencie Rozwoju Rejestrów, na stanowisku głównego specjalisty. Po kolejnych reorganizacjach, w Departamencie Ewidencji Państwowych, a następnie w Departamencie Spraw Obywatelskich MSW. Od lutego 2016 r. na emeryturze. Stopień - pułkownik SG.
JERZY BĄK - skarbnik
tel. 601 235 112
 
Urodził się 01 października 1954 r. w miejscowości Dębe Wielkie. Tam też w latach 1961 – 1969 uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym, które ukończył w 1973 r. W latach 1973 – 1974 słuchacz Szkoły Chorążych w Kętrzynie. Po jej ukończeniu od września 1974 do sierpnia 1989 służył w Granicznej Placówce Kontrolnej  Warszawa - Okęcie, a następnie w okresie od sierpnia 1989 r.  do maja 1991 r. w Dowództwie Wojsk Ochrony Pogranicza. Wykształcenie wyższe zdobywał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również  Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania, a także Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Jest także absolwentem studiów podyplomowych dotyczących zarządzania środkami Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w Szkole Głównej Handlowej. W 1991 r. przeszedł na emeryturę wojskową.
Od stycznia 1992  r. Prezes Firmy  P.U.D.P. SEBA  Sp.z oo. z siedzibą w Warszawie, a od 10 marca 1999 r. wpisany na listę syndyków upadłości przy Sądzie Okręgowym  w Warszawie. Stopień - kapitan SG.
RYSZARD RAKOWSKI
tel. 693 828 675
 
Urodził się w Szczecinie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Darginii do 1965 roku. Następnie od 1966 roku był słuchaczem Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Świdwinie. Od 25 września 1971 r. jako kadet podjął naukę w Szkole Chorążych Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Po ukończeniu Szkoły Chorążych, jako młodszy chorąży, od stycznia 1973 roku pełnił służbę w Granicznej Placówce Kontrolnej WOP w Warszawie na stanowisku kontrolera. W 1979 roku przeszedł do Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza, gdzie pełnił służbę dyżurnego Kontroli Ruchu Granicznego aż do 1991 r. Po rozformowaniu Wojsk Ochrony Pogranicza i utworzeniu Straży Granicznej,  po pozytywnej weryfikacji, od maja 1991 roku do lutego 2012 r. pełnił służbę, specjalisty, następnie starszego specjalisty - dyżurnego Wydziału Ewidencji Zleceń Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego, a po reorganizacji Zarządu Granicznego KGSG. Od lutego 2012 r. na emeryturze. Stopień - starszy chorąży sztabowy SG.
WIESŁAW PACHANA
tel. 501 207 638
 
Urodzony 31 maja 1959 roku w Krośnie nad Wisłokiem.  W 1978 r. ukończył  Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie, ze specjalizacją - mechanik kierowca pojazdów drogowych. Przez rok pracował w Placówce Transportowo Sprzętowej Przedsiębiorstwa Górnictwa Nafty i Gazu w Krośnie. Od 1979 roku  podjął studia na kierunku ogólno - dowódczym  w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po roku studiów, przeszedł na kierunek Wojska Ochrony Pogranicza,  który ukończył  w 1984 roku.  Po szkole skierowany do dalszej służby w Oddziale Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza. Od 1990 roku, po ukończeniu Kursu Specjalistycznego dla oficerów Granicznych Placówek Kontrolnych w  Centrum Szkolenia w Kętrzynie, skierowany do placówki, gdzie pełnił służbę na stanowisku st. specjalisty - kierownika  w Grupie Pirotechnicznej. W 1991 roku przeszedłszy pozytywną weryfikację, ukończył z wyróżnieniem Kurs Instruktorski Minerów Pirotechników Służb Antyterrorystycznych Policji, organizowany przez Komendę Główną Policji. W latach od 1991 do 1993 pełnił obowiązki Kierownika Grupy Pirotechnicznej. W 1992 roku odbył Kurs i Staż  Specjalistyczny w Centralnym Laboratorium Prefektury Policji w Paryżu. Współtwórca i pierwszy wiceprezes  Polskiego Stowarzyszenia  Specjalistów Bombowych. Od 1993 r. dowódca nieetatowej, w pełni profesjonalnej Grupy Specjalnej, pierwszej w Straży Granicznej,  zajmującej się  interwencjami  minersko - saperskimi (Grupy Interwencyjno - Pirotechnicznej) oraz innymi - w sytuacjach zagrożenia i zakłócania porządku publicznego w porcie lotniczym. Wielokrotnie uczestniczył w działaniach związanych z zagrożeniem bombowym. W latach od 1997 do  2004 na stanowisku Kierownika Grupy Bezpieczeństwa Lotów GPK SG Warszawa Okęcie. W 2000 roku ukończył  studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współtwórca  pierwszego  w Europie w pełni profesjonalnego przyjętego do realizacji w Unii Europejskiej Programu Szkolenia  i Certyfikacji Screenerów. Od 2004 roku na emeryturze. Stopień   - podpułkownik SG.

TOMASZ WALERIAŃSKI
 tel. 519 869 325
Urodzony 5 września 1958 r. w Nidzicy (woj. mazursko-warmińskie). Szkołę podstawową ukończył w Drobinie i następnie kontynuował naukę w Technikum Rolniczym w Trzepowie. Po maturze w roku 1979 rozpoczął studia w WSO Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Od 13.12.1979 r. do 21.09.1980 r. kadet Szkoły Chorążych WOP w Kętrzynie. Po jej ukończeniu od 22.09.1980 r. do 30.09.1983 r. pełnił służbę w Dowództwie WOP. Od  01.10.1983 r. do 31.07.1985 r. studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej w Legionowie. Po studiach od 01.08.1985 r. do 15.05.1991 r. pełnił służbę na stanowisku kontrolera i starszego kontrolera  w GPK Warszawa-Okęcie.
Od 16.05.1991 r., po pozytywnej weryfikacji, rozpoczął służbę w Straży Granicznej w  GPK Warszawa-Okęcie do 14.08.1994 r. Od 15.08.1994 r. do 31.08.1999 r. pracował jako wicekonsul  ds. paszportowych w Konsulacie Generalnym RP w Lipsku (RFN). Od 01.09.1999 r. do 30.08.2002 r. kontynuował służbę w Komendzie Głównej SG w Zarządzie Granicznym. Od 01.09.2002 r. do 22.09.2008 r. pracował jako
I sekretarz kierownik wydziału administracyjnego w Ambasadzie RP w Bernie - Szwajcaria. Następnie  od 01.09.2008 do 14.12.2008 r. pełnił służbę w Zarządzie Granicznym KGSG na stanowisku starszego specjalisty. Od 15.12.2008 r. do 14.12.2012 r. pracował jako I sekretarz kierownik wydziału ds. administracyjno-finansowych w Ambasadzie RP w Wiedniu a następnie od 15.12.2012 r. do 14.05.2013 r. na podobnym stanowisku w Ambasadzie RP w Berlinie. Od 15.05.2013 r. do 25.02.2014 r. pełnił służbę w Zarządzie Granicznym Komendy Głównej SG na stanowisku starszego specjalisty pełniącego obowiązki eksperta. Od lutego 2014 roku na emeryturze. Stopień  -  major SG.

 


DARIUSZ  SEWERYN
 tel. 602 535 619
Urodzony 17  kwietnia 1965 r. w Starachowicach. Dzieciństwo, Szkołę Podstawową i Liceum ukończył w Starachowicach. W roku 1984 rozpoczął swoją   przygodę z wojskiem, na początku  jako żołnierz służby zasadniczej w Szkole Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Elblągu. W 1985 roku po zdanych   egzaminach został kadetem Szkoły Chorążych WOP w Kętrzynie. W roku 1987 po promocji został skierowany do służby w GPK Warszawa-Okęcie. Na   warszawskim lotnisku służbę pełnił jako kontroler ruchu granicznego. W roku 1991 zwolniony z WOP i po pozytywnej weryfikacji przyjęty do Straży   Granicznej dalej wykonywał obowiązki kontrolera w GPK SG Warszawa-Okęcie. Ostatni etap służby to praca w Komendzie Głównej SG jako specjalista w   Wydziale II ZKRG. W 2005 roku na własną prośbę zwolniony ze służby, pozostaje na emeryturze. Stopień - starszy chorąży sztabowy SG.


Komisja Kontroli                                 

ANDRZEJ ADAMCZYK - przewodniczący
tel. 882 049 472
 
Urodził się w 1959 r. w Sierpcu. Po ukończeniu Liceum Zawodowego w 1978 roku wstąpił do Szkoły Chorążych Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. W latach 1979-2005 pełnił służbę w Granicznej Placówce Kontrolnej WOP/ Placówce Straży Granicznej  w porcie lotniczym Warszawa-Okęcie z przerwą na pobyt w Wyższe Szkole Oficerskiej w Legionowie, w okresie 1983-1986 r. na stanowiskach od kontrolera ruchu granicznego, gdzie przeszedł pozytywną weryfikację w 1990 roku, do Komendanta tej Placówki w latach 2001-2005. Następnie w okresie do 15 marca 2015 roku był zastępcą Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej. W roku 2013 odznaczony przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktualnie emeryt zamieszkały w Warszawie zainteresowany: sportem, sprawami publicznymi, prawem,  historią ale  także rolnik i leśnik  w rodzinnych stronach. Stopień - pułkownik SG.
JAROSŁAW NOWAK - wiceprzewodniczący
 tel. 603 958 306
 
Od 2005 roku na emeryturze. Stopień pułkownik SG.

ZBIGNIEW MYKA
tel. 668 416 728
 
Urodzony 26 kwietnia 1967 r. w Węgorzewie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Węgorzewie kontynuował naukę w Technikum Przemysłu Drzewnego w Rucianem-Nidzie, które ukończył w roku 1987. W latach 1987-1991 podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych Filia Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Po uzyskaniu promocji na stopień podporucznika Straży Granicznej od października 1991 r. dowódca plutonu w Kompanii Kontroli Ruchu Granicznego Administracyjno-Gospodarczego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie. Po rozformowaniu Oddziału od 1994 r. pełnił służbę w Grupie Szkolenia Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie jako specjalista później kierownik grupy. W 1998r. przeniesiony do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej. W pierwszym okresie na stanowisku starszego specjalisty, a następnie zastępcy naczelnika wydziału w Biurze Kadr i Szkolenia. Służbę zakończył na stanowisku naczelnika wydziału w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej. W roku 2000 ukończył studia drugiego stopnia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od lutego 2006r. na emeryturze. Stopień - podpułkownik SG.