Wzór odwołania do SO od decyzji Dyrektora ZER MSWiA

Opublikowano: wtorek, 05 maj 2020

Wzór dotyczy emerytów, którzy otrzymali w ostatnim okresie decyzje dyr. ZER MSWiA, w oparciu o tzw. ustawę „dezubekizacyjną”, o zmniejszeniu emerytury i zamierzają złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego.

  Wzór odwołania

   Wzór odwołania

 Do ewentualnego wykorzystania  przez emerytów  SG/WOP według uznania i na własną odpowiedzialność.

 

SPRAWY z art. 8a przed NSA

Opublikowano: czwartek, 19 grudzień 2019

SPRAWY z art. 8a przed NSA stan na 17-12-2019 r.

W dniach 11-13 grudnia 2019 r. odbyły się pierwsze rozprawy w sprawach z art. 8a policyjnej ustawy emerytalnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Łącznie rozpatrzono 20 spraw ( 5+7+8 ), z tego 19 pozytywnie dla b. funkcjonariuszy uchylając skargi kasacyjne Ministra na orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub uwzględniając skargi kasacyjne funkcjonariuszy uchlano orzeczenia WSA i poprzedzające je Decyzje Ministra o odmowie wyłączenia stosowania przepisów obniżających świadczenia emerytalno-rentowe. W 17 przypadkach były to sprawy osób, które przed 1990 r. służyły stosunkowo krótko tj. od 1 miesiąca i kilku dni do 10% okresu całej służby, niekiedy do 15%. W jednym przypadku uchylono wyrok WSA i decyzję Ministra, gdy stosunek ten wynosił 21% ale w ustnym uzasadnieniu akcentowano uchybienia w uzasadnieniu ww. aktów. Ze względów formalnych uchylono także wyrok i decyzję w sprawie osoby która służbę pełniła tylko do 1988r. -wyrok ogłoszono dopiero 17-12-2019 r. Oddalono skargę osoby, która przed 1990 r. służyła 9 lat i 7 miesięcy (28%). Podobnie postąpił WSA w dniu 11 grudnia oddalając skargę osoby, która przed 1990 r. służyła 12 lat .

NSA w ustnych uzasadnieniach wskazywał, że Decyzje, a w ślad za nimi niektóre orzeczenia WSA, nie były właściwie uzasadnione w zakresie spełniania przesz osobę przesłanek ustawowych  tj. pełnienia służby krótko do 31-07-1990 oraz rzetelnie po 21-09-1989 r. W większości tych spraw NSA był przekonany, że ww. okresy służby sprzed 1990 r.  mogą być uwzględnione jako krótkotrwałe, a odmowa nie może być ograniczona do matematycznego obliczenia stosunku czasu służby czy podania niezbyt adekwatnych w danej sprawie synonimów typu „przez chwilę, przelotnie itp.” . Podkreślano, że każda sprawa powinna być oceniana indywidualnie, także w kontekście wykonywanych zadań czy sposobu zakończenia służby np. z powodu utraty możliwości jej dalszego pełnienia ze względu na utratę zdrowia w związku ze służbą. Rzetelność, to zdaniem NSA, wykonywanie zadań dobrze – b. dodrze ( osoba wyróżniana, awansowana, ze zwiększanym dodatkiem) ale nie muszą to być wybitne osiągnięcia, jak w decyzjach wskazywało MSWiA. Podkreślono, że spełnienie obu przesłanek powinno prowadzić do uznania sprawy za szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa w tym artykule i nie jest niezbędne pełnienie służby ze szczególnym narażeniem życia i zdrowia (ponad zagrożenia z racji pełnienia samej służby). Wystąpienie takich zdarzeń tylko dodatkowo przemawia na korzyść wnioskującego. Omawiając poszczególne wyroki wskazywano na nieprecyzyjność ww. przepisu ustawy ale podkreślano, że uznaniowość w administracji nie jest nieograniczona. Sprawy były rozpatrywane przez trzy różne składy sędziowskie.

Co dalej?- Akta po sporządzeniu pisemnych uzasadnień powrócą do Ministra i od tego czasu będą biegły terminy administracyjne. Organ wydając nową decyzję co prawda powinien uwzględnić wskazania zawarte w uzasadnieniu wyroku ale trudno przewidzieć jakie i kiedy będą rozstrzygnięcia Ministra, bo samych przypadków służby tylko do roku jest ponad 1,5 tysiąca. Więcej danych zawierać będą pisemne uzasadnienia poszczególnych wyroków, jeszcze nie wiadomo czy będą przeważać tam sformowania jednoznaczne czy bardziej ogólne. Jeśli w przyszłości ktoś chciałby skarżyć bezczynność lub przewlekłość postępowania administracyjnego to należy wcześniej wystąpić z ponagleniem o którym mowa w art. 37 kpa.

 

Opracował Andrzej Adamczyk dnia 17-12-2019 r. w oparciu o ustne uzasadnienia ww. wyroków.

Opłata abonamentowa TV

Opublikowano: poniedziałek, 25 listopad 2019

Nawiązując do ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zostają wskazane możliwości uniknięcia opłat radiowo-telewizyjnych dla emerytów, których dochody brutto nie przekraczają miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym lub posiadających inne uprawnienia do zwolnień z tych opłat. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej https://pomorska.pl/zmiany-na-liscie-osob-zwolnionych-z-oplaty-abonamentu-rtv-kto-nie-musi-placic-22072022/ar/c9-16483939 (w 2018r., zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019r. wynosi 4585,03 zł z czego 50% wynosi 2292,52 zł.) Zgodnie z art.4 ust.1 pkt 6 ustawy, emeryci, którzy ukończyli 60 lat, a ich emerytura brutto mieści się w kwocie 2 292,52 zł mają prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych. Wystarczy przejść na pocztę i wypełnić odpowiedni druk, który posiada każda poczta, przedstawiając ostatnią decyzję Dyrektora ZER MSWiA.

Czytaj więcej: Opłata abonamentowa TV

OBNIŻONE ŚWIADCZENIA - stan na dzień 27.10.2019r.

Opublikowano: poniedziałek, 28 październik 2019
  1. PIERWSZA SRRAWA SG/WOP ROZPATRZONA POZYTWNIE- W dniu 23.10.2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach - IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku w sprawie JR przeciw ZER sygnatura akt IX U 179/19 przywrócił emeryturę emerytowi SG byłemu oficerowi WOP po WSO MSW. Sąd w obszernym uzasadnieniu ustnym wskazał, że niektóre przepisy ustawy z 16 grudnia 2016 r. są niezgodne z Konstytucją (artykułami 31,32,67) podkreślając, że zastosowanie mnożnika 0% za rok narusza zasadę proporcjonalności a pozbawienie- ograniczenie świadczeń słusznie nabytych za służbę po 1990 r. nie jest możliwe. Wskazano na treść uzasadnienia do wyroku TK Z 2010 r. sygnatura K 6/O9 wydanego po pierwszej ustawie obniżającej świadczenia (państwo gwarantuje świadczenia za okres po 30.06.2019 r. na równi z zatrudnionymi po tym terminie) Wyrok zapewne będzie zaskarżony przez ZE, jego ogłoszenie było transmitowane przez Wideo – KOD.

    Czytaj więcej: OBNIŻONE ŚWIADCZENIA - stan na dzień 27.10.2019r.