Ekwiwalent za urlop dla SG (stan na dzień 18.10.2019 r.)

Opublikowano: poniedziałek, 21 październik 2019

Mając powyższe na uwadze byli funkcjonariusze SG w trybie bez zbędnej zwłoki występowali do właściwych Komendantów Straży Granicznej o ponowne naliczenie i wypłacenie im wyrównania do wypłaconego wcześniej ekwiwalentu za urlop
wypoczynkowy i dodatkowy w wysokości, które będzie w pełni rekompensować niemożność otrzymania świadczenia w naturze. Wskazywano na pogląd w doktrynie i utrwaloną linię orzeczniczą NSA w sprawach dotyczących funkcjonariuszy SG po wyroku z 2010 r. w sprawie K 1/08 (niekonstytucyjność ograniczenia wypłaty Policjantom ekwiwalentu za okres do trzech lat) podając jako przykład wyrok NSA z 13 września 2018 r. sygnatura akt I OSK 2440/16 i kilka innych dostępnych w Bazie Orzeczeń SA, że w sprawach podobnych można rozstrzygnąć przez analogię i nie ma potrzeby ponownego orzekania przez TK, oddzielnie dla każdej służby. Organy rozpatrujące sprawy nie uznawały powyższych argumentów stwierdzając, że wyrok TK 7/15 dot. tylko Policji i nie ma wpływu na uregulowania w SG. Poprzedni wyrok TK w sprawie K 1/08 także dotyczył ustawy o Policji, a jednak na poziomie spraw w NSA wypracowano w/w linię orzeczniczą. Różnica faktycznie polega na tym, że wysokość mnożnika 1/30 dla Policji była określona w ustawie, a dla SG jest w Rozporządzeniu MSWiA, ale oba te akty mogą podlegać ocenie co do zgodności z Konstytucją. Ponadto Policjant mając 28 dni roboczych urlopu wypoczynkowego jest
w stanie w miesiącu wykorzystać do 22 dni na urlop, a funkcjonariusz SG mając 30 dni kalendarzowych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na urlop średnio w miesiącu może wykorzystać nie więcej niż 24 dni. Zarówno dla jednych jak i drugich dotychczasowy mnożnik 1/30 nie w pełni rekompensował/rekompensuje niemożność otrzymania świadczenia w naturze. 

W dniu 28 grudnia 2018 r. NSZZ Policjantów upublicznił na stronie internetowej projekt zmiany ustawy o Policji i innych ustaw otrzymany do zaopiniowania do 4 stycznia 2019 r., w którym zaproponowano mnożnik 1/22 nie tylko dla Policji, ale także dla SG i SOP. Jednak po uwagach, co do nie uwzględnienia funkcjonariuszy zwolnionych przed wyrokiem TK, oficjalnie (brak informacji na stronie MSWiA lub RCL) nie są prowadzone działania legislacyjne w tym zakresie mimo interpelacji poselskiej i petycji, że od 6 listopada 2018 r. w Policji nie ma przepisu, w jakiej wysokości wypłacać ekwiwalent. Projekt upubliczniła Policja, ale powstał zapewne przy udziale KGSG co najmniej w zakresie wysokości skutków finansowych w nim zawartych. W dniu 30-09-2019 r. sejmowa Komisja Petycji skierowała dezyderat do Ministra SWiA o podjęcie działań na rzecz uregulowania sprawy po w/w wyroku TK z 2018 r. K7/15. 

W dniu 18 stycznia 2019 r. pełnomocnik NSZZ Straży Granicznej złożył w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie ustalenia w/w
mnożnika w wysokości 1/30 za dzień urlopu . Wniosek dotyczy także ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby, który nie był przedmiotem postępowania w sprawie K 7/15. Wniosek w zakresie ekwiwalentu za urlop uzasadniono między innymi tym, że ewentualne zmiany w ramach sanacji po wyroku K 7/15 mogą nie objąć funkcjonariuszy Straży Granicznej wcześniej zwolnionych ze służby. Od stycznia sprawa była w badaniu wstępnym. Dnia 02-10-2019 r. NSZZ SG przekazał że pismem z 19-09-2019 r. TK poinformował że wnioskowi zostanie nadany dalszy bieg .W dniu 08-10-2019 r. sprawa została zarejestrowana na stronie TK -Sprawy w Trybunale pod sygnaturą U 3/19 gdzie załączono metrykę sprawy i wniosek pełnomocnika NSZZ SG.

WNIOSKI

Niektóre osoby po otrzymaniu negatywnej Decyzji w drugiej instancji wystąpiły ze skargą do WSA, nie posiadamy informacji o wyznaczeniu terminu rozpraw lub orzeczeniach. Ważne znaczenie dla sprawy będzie miało stanowisko TK co do dalszych losów wniosku złożonego przez NSZZ FSG lub rozwiązania przyjęte w procesie legislacyjnym. O istotnych rozstrzygnięciach i propozycjach działań będziemy na bieżąco informować. W centralnej bazie orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępne są wyroki w sprawach ekwiwalentu dla Policjantów (III SA/Gd 270/19 z 06-06 2019 , II SA/Ol 341/19 z 04-06-2019) nieprawomocne ale b. korzystne dla funkcjonariuszy szczególnie w zakresie nieprzedawnienia roszczeń, być może w przyszłości będą pomocne w sprawach ekwiwalentu dla SG.

Opracował Andrzej Adamczyk