JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Komunikat Zespołu Prawnego FSSM RP dotyczący statystyk osób represjonowanych ustawą z 16.12.2017r.

Opublikowano: środa, 03 kwiecień 2024

Warszawa, dnia 25 marca 2024 r.

KOMUNIKAT
Dot. aktualnej sytuacji represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r.
w ujęciu statystycznym, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

          Wielu z nas wieloletnią walkę o przywrócenie honoru i godności oraz należnych nam świadczeń emerytalnych ma już za sobą. Doczekaliśmy wyroków prawomocnych w swoich sprawach i w zdecydowanej większości przypadków udało się odzyskać emerytury i renty odebrane nam przez poprzednią większość parlamentarną po przewodnictwem partii o groteskowej nazwie „Prawo i Sprawiedliwość”, co potwierdziły faktyczne działania tej formacji. Inni poszkodowani, stanowiąc równie liczną grupę, swoją walkę przed sądami pracy i ubezpieczeń I i II instancji prowadzą nadal. Niestety, dość pokaźna liczba represjonowanych nie odwołała się od decyzji dyr. ZER. 


          Koniec 2023 r. był okazją do zbilansowania naszej wieloletniej batalii o prawa słusznie nabyte, a tym samym określenia miejsca, w jakim jesteśmy jako grupa osób poszkodowanych sadystyczną ustawą wymyśloną przez złych ludzi. Przedstawiamy poniżej chłodne dane statystyczne[*], mając pełną świadomość, że za nimi są ludzie skrzywdzeni i liczne ludzkie tragedie. 

 1. Od września 2017 r. do 31 grudnia 2023 r. ponownie ustalono świadczenia emerytalno-rentowe, czyli de facto zmniejszono je 39 324 osobom.
 2. Spośród ww. liczby, 26 694 osób złożyło odwołania od decyzji Dyrektora ZER zmniejszających świadczenia emerytalne, stanowiąc zaledwie 68% ogółu pokrzywdzonych ustawą represyjną. Oznacza to, że 12 630 osób odwołań od decyzji Dyrektora ZER nie złożyło, tracąc w ten sposób szanse na odzyskanie zagrabionych im emerytur i rent na drodze postępowania sądowego. Osoby te stanowią 32% ogółu represjonowanych.
 3. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. pełnomocnicy Dyrektora ZER złożyli do sądów apelacyjnych 13 418 apelacji od nieprawomocnych wyroków sadów okręgowych zmieniających decyzje Organu i przywracających skarżącym świadczenia emerytalno-rentowe w całości lub w części. Można przyjąć, że apelacje były wnoszone od każdego pozytywnego dla represjonowanego wyroku sądu I instancji.
 4. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w 9 410 sprawach zapadły wyroki prawomocne, przywracające represjonowanym świadczenia emerytalne. Musimy też odnotować, że równolegle zapadło 1100 wyroków prawomocnych, negatywnych dla skarżących oddalających ich odwołania od decyzji Dyrektora ZER. Oznacza to, że wyroki prawomocne, korzystne dla skarżących, stanowią ponad 89% ogólnej liczby orzeczeń sądowych w sprawach przeciwko Dyrektora ZER. Tym samym prawomocne wyroki negatywne dla skarżących stanowią 11% ogólnej liczby orzeczeń. O ile statystycznie wygląda to nieźle, to dane te nie mogą stanowić pocieszenia dla osób, które w rozumieniu potocznym „przegrały” swoje procesy. Słowo „przegrana” wydaje się być nieadekwatne w kontekście postawy niektórych sędziów i linii orzeczniczej niektórych sądów w naszych sprawach odwoławczych. Godną potępienia postawę prezentuje tu głównie Sąd Apelacyjny w Szczecinie, stanowiąc niechlubny przykład orzecznictwa bezrefleksyjnego. W ramach dygresji sędziom III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SA w Szczecinie przypominamy treść §2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych: „Sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów”. Przypominamy też, że bezstronność sędziego jest synonimem obiektywizmu, braku uprzedzeń i neutralności wobec stron, a także niekierowania się przy rozstrzyganiu sprawy względami, które miałyby charakter inny niż merytoryczny. Z lektury uzasadnień wydawanych wyroków wynika, że tego tym sędziom zdecydowanie zabrakło.
 5. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. pełnomocnicy Dyrektora ZER złożyli do Sądu Najwyższego 288 skarg kasacyjnych od prawomocnych wyroków sądów przywracających skarżącym świadczenia emerytalno-rentowe w całości lub w części. W 34 sprawach Sąd Najwyższy, w ramach tzw. „przedsądu”, odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej ZER. W 40 sprawach SN przyjął skargę kasacyjną do merytorycznego rozpoznania.
 6. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., w 6 sprawach Sąd Najwyższy, po merytorycznym rozpoznaniu skargi kasacyjnej ZER, uchylił zaskarżony wyrok w całości lub w części i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
  Warto zwrócić uwagę na fakt, że skargi kasacyjne ZER zostały złożone w sprawach, w których orzeczenia sądów apelacyjnych zostały oparte na argumentach o niekonstytucyjności ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r., naruszeniu praw nabytych, czy też naruszeniu prawa unijnego. Absurdalność takiej argumentacji, zapewne autorstwa radców prawnych – pełnomocników Dyrektora ZER, jest porażająca.
 7. Jaką cenę, rozumianą dosłownie, zapłaciło państwo polskie za tragiczny w skutkach propagandowy „kaprys ustawodawczy” PIS i jego akolitów z tzw. zjednoczonej prawicy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.?  Otóż realizując wyroki prawomocne sądów przywracające represjonowanym świadczenia emerytalne ZER wypłacił łączną kwotę 1 369 150 000 zł.

WNIOSKI:

 1. Może nas cieszyć statystycznie liczba 9 410 korzystnych dla represjonowanych wyroków prawomocnych. Z drugiej zaś strony głęboko współczujemy tym Koleżankom i Kolegom, których sprawy zakończyły się negatywnie prawomocnymi wyrokami oddalającymi ich odwołania od decyzji Dyrektora ZER. Staramy się poszukiwać rozwiązań dla tej grupy osób.  
 2. Duża grupa represjonowanych, w liczbie 12 630 osób, odwołań od decyzji Dyrektora ZER w ogóle nie złożyła. Wiemy, że powody tego były różne, często zrozumiałe, choć niestety dla wymaganej procedury odwoławczej nie mające większego znaczenia. Pewna grupa osób, choć zapewne nie wszyscy, będzie miała szanse odzyskać świadczenia w trybie art. 8a ustawy emerytalnej.
 3. Przyjęcie przez ZER, jako zasady, składania apelacji od każdego wyroku przywracającego skarżącemu świadczenie emerytalne wiele mówi o postawie radców prawnych tego Organu. Nie przyjmujemy ich argumentu dot. przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, poprzez dochodzenie „należności Skarbu Państwa (…)”. Pisaliśmy już o tym wielokrotnie, w tym wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Marcina Kierwińskiego oraz w wystąpieniu do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Ta sytuacja już powinna ulegać zmianie, podobnie jak w przypadku zaprzestania wnoszenia przez ZER skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego.
 4. Nie dysponujemy dokładną liczbą spraw odwoławczych pozostających w toku, zarówno na etapie sądu I jak i II instancji. Zainteresowanych odsyłamy jednak do „Biuletynu Informacyjnego” nr 2 (140) SEiRP z lutego 2024 r. Można tam znaleźć szereg danych statystycznych mających związek z materią którą wyżej opisujemy.

Należy z zadowoleniem i nadzieją odnotować zmiany kadrowe, jakie zaszły w kierownictwie ZER. Informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie FSSM w dniu 18 marca b.r.      

Zespół Prawny FSSM RP


[*] W Komunikacie wykorzystaliśmy dane przekazane nam przez Zastępcę Dyrektora ZER MSWiA uzyskane w odpowiedzi na wniosek Przewodniczącego FSSM RP złożony w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.