MIEJSCA I OBIEKTY ZWIĄZANE Z HISTORIĄ POLSKICH FORMACJI GRANICZNYCH ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DAWNYCH KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ

Opublikowano: środa, 28 wrzesień 2022

17.09. 2011 r. – wycieczka do m. Tynne.


   Wraz z Waldemarem Bocheńskim, prezesem Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych zapaliłem symboliczną świeczkę przy tablicy poświęconej żołnierzom KOP – obrońcom Tynnego we wrześniu 1939 roku.

     17 września 2011 roku w m. Tynne nad rzeką Słucz, odbyły się uroczystości związane z 72. rocznicą napaści Rosji Sowieckiej na II Rzecząpospolitą. Harcerze Harcerstwa Polskiego na Ukrainie oraz harcerze z Polski wraz z delegacjami przybyłymi z Polski złożyły symboliczną wią-zankę kwiatów przy wysadzonym schronie bojowym 4. kompanii Batalionu Fortecznego KOP „Sarny”, na którym znajduje się tablica pamiątkowa „W hołdzie żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza poległym we wrze-śniu 1939r., Harcerki i Harcerze Harcerstwa Polskiego na Ukrainie ZHR”.

18.09. 2011 r.: wycieczka piesza Tynne – Łysa Góra – Tynne.

     Wspólnie z płk. SG rez. Kajetanem Szczepańskim oraz ppłk. SG (obecnie już rezerwy) dr. Wojciechem Grobelskim udaliśmy się pieszo do ruin schronu bojowego na „Łysej Górze”, położonego w pobliżu m. Tynne (Ukraina), w którym bronili się żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza we wrześniu 1939 r. W rejonie m. Tynne – wieś znajdowały się następujące schrony bojowe Batalionu Fortecznego KOP „Sarny”, wybudowane w drugiej połowie lat 30–tych XX w.: 1–„Piskorz”, 2–„Pierścień”, 3–„Piorun”, 4–„Pies”, 5–„Pikieta”, 6–„Piekło”, 7–„Pięść” i 9–„Pirat”.

19.09.2011 r. wycieczka turystyki motorowej na trasie Tynne – Torczyn.

Zdjęcie na dole: stoję przy symbolicznym grobie płk. Leopolda Lisa – Kuli w Torczynie.
U góry: treść tablicy nagrobnej.

     W dniu 19 września 2011 roku w Torczynie odwiedziliśmy symboliczny grób płk. Leopolda Lisa – Kuli, który 5 sierpnia 1914 roku na czele kompanii strzeleckiej przybył z Rzeszowa do Krakowa. Tu wyznaczony został na dowódcę 4. kompanii w grupie dowodzonej przez Mieczysława Trojanowskiego "Rysia". Wiosną 1915 roku walczył ze swym oddziałem na linii Wło-stów i Ożarów, a gdy I Brygada Legionów przekracza Wisłę, brał udział w walkach na Lubelszczyź-nie. Uczestniczył w bojach pod Jastkowem, Kamionką, Kostiuchnówką, Kamienną i Kuklą. W roku 1917 odmówiwszy złożenia przysięgi wierności władzom austriackim został internowany. Po oficjalnym rozwiązaniu Legionów (jako obywatel austriacki) znalazł się na froncie włoskim w stopniu feldfebla (sierżanta), gdyż nie uznano mu wcześniejszych awansów. Po powrocie do Polski w roku 1918 zajął się tworzeniem polskich sił zbrojnych za frontem wschodnim. W wieku 22 lat został pierwszym Komendantem Placu POW w Kijowie. Prowadził tam walki dywersyjne. Był ulubieńcem Józefa Pił-sudskiego, uzdolnionym dowódcą, niezwykle odważnym żołnierzem. Powierzano mu najtrudniejsze odcinki walki m.in. na Ukrainie. 17 grudnia 1918 r. został awansowany do stopnia majora. Na przełomie 1918 – 1919 brał udział w odsieczy Lwowa przeciwko wojskom ukraińskim. Na froncie ukraińskim odbył szereg zwycięskich potyczek. Nocą z 6 na 7 marca 1919 roku przeprowadził na czele polskich żołnierzy atak na zaję-te przez Ukraińców miasteczko Torczyn. Po zdobyciu Torczyna, 7 marca 1919 roku został ciężko ranny, i po kilku godzinach zmarł z upływu krwi.

W dniach 14 – 18.09.2012 r. wycieczka turystyki motorowej Warszawa – Kostiuchnówka – Tynne członków Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, w tym funkcjonariuszy Straży Granicznej (SG) i ich rodzin – druga podróż historyczno – wojskowa na dawne Kresy II Rzeczypospolitej.


     Punktem docelowym wyprawy był położony nad rzeką Słucz sarneński odcinek bastionu „Polesie”, a zasadniczym celem inwentaryzacja miejsc po-chówku żołnierzy Batalionu Fortecznego KOP „Sarny” poległych podczas walk i po poddaniu zamordowanych przez żołnie-rzy sowieckich.
     Po drodze do Tynnego, zatrzy-maliśmy się na nocleg w Kostiuchnówce, w budynku Centrum Dialogu (CDK) za-rządzanym przez Chorągiew Łódzką ZHP. To tu podczas walk na Wołyniu spotkały się wszystkie trzy brygady Le-gionów Polskich. Trzecia bitwa kostiuch-nowska, która rozegrała się w dniach 4 – 6 lipca 1916 r., była największą „polską” bitwą I wojny światowej, a zarazem najkrwawszą. Straty szacuje się na ok. 2000 zabitych, rannych i zaginionych. Bitwę stoczono z wojskami rosyjskimi podczas ofensywy dowodzonej przez gen. Brusiłowa. Niezwykle wymownym śladem walki Polaków o niepodległość są dziś bezimienne mogiły i cmentarze wojenne, w których spoczęły ciała blisko 4600 żołnierzy Legionów Polskich.
     W dniu 15 września 2012 r. odwiedziliśmy miejsca związane z walkami Legionów: Polski Mostek na Bezimiennym Potoku, cmentarz legionowy w Polskim Lasku, Lasek Saperski, Kopiec Chwały Legionowej na Polskiej Górze i miejscowy cmentarz. Oprowadzał nas hm. Jarosław Górecki, dyrektor CDK. W dniu 15 września 2012 roku – wycieczka piesza z Ko-stiuchnówki na cmentarz legionowym w tzw. Polskim Lasku.


Autor artykułu wraz z Panem Miłoszem Filipowiakiem (ASG Szczecin).
15 września 2012 r. wycieczka turystyki motorowej z Kostiuchnówki do Sarn.


     W Sarnach, w dawnym kościele garnizonowym Korpusu Ochro-ny Pogranicza, podczas mszy św. koncelebrowanej przez ks. ppłk. SG Mirosława Kurjaniuka, kapelana Nadbużańskiego Oddziału Straży Gra-nicznej i ks. Władysława Łukasiewicza, proboszcza parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Sarnach, z udziałem dziekana prawosławnego Straży Granicznej por. SG Adama Weremijewicza oraz duchownych innych wyznań, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej boha-terskich żołnierzy Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny”.
     W uroczystości uczestniczyli m.in.: Konsul RP z Łucka Krzysztof Sawicki, Wicekonsul Krzysztof Wasilewski, płk SG Jacek Gartman – Zastępca Komendanta Nadbużańskiego OSG, Jan Markowski – Prezes Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, delegacja SWPFG z Prezesem Waldemarem Bocheńskim, przedstawiciele lokalnych władz oraz ukraińskiej jednostki artyleryjskiej stacjonującej w dawnych koszarach Pułku KOP.


Po zakończeniu mszy konsul K. Sawicki i Prezes W. Bocheński wręczyli przy-znane decyzją Zarządu Srebrne Jubileuszowe Znaki XX–Lecia SWPFG, które otrzymali: płk SG J. Gartman, ppłk SG dr W. Grobelski, kpt. B. Tomaszewski, chor. sztab. SG E. Milewski, J. Markowski, M. Filipowiak, phm A. Radica.


     W dniu 15.09.2012 roku Koszary KOP „Sarny”. Pomimo wstępnego zaproszenia Komendanta miejscowej jednostki wojskowej, nie uda-ło się wejść delegacji na teren dawnych koszar dowództwa Pułku Korpu-su Ochrony Pogranicza „Sarny” dowodzonego przez ppłk. Nikodema Sulika. Okazało, że jest potrzebna zgoda dowództwa z Kijowa. Zrobiłem więc tylko pamiątkowe zdjęcia przed bramą jednostki i stojącymi przed nią pomnikami: armatą i rakietą SS.Zdjęcia przed bramą dawnych koszar dowództwa Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny” dowodzonego przez ppłk. Nikodema Sulika.

Pamiątkowe zdjęcie z okazji uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej
żołnierzy Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny”.

W dniach 15–16 września 2012 roku wycieczka turystyki motorowej Sarny – Korzec.


     W Korcu uczestniczyliśmy we mszy celebrowanej przez ks. W. Szlachtę, podczas której nasz chór, stworzony poprzedniego wieczoru, zaśpiewał kilka pieśni hymnicznych, religijnych i żołnierskich, m.in.:
- „Marsz Pierwszej Brygady”,
- „Rotę”,
- „Boże, coś Polskę”,
- „Piechotę”,
- „Białe róże”,
- „Na strażnicy”.
     Występ został przyjęty przez miejscowych parafian z wielkim wzruszeniem. Następnie ksiądz Szlachta oprowadził nas po pochodzącym z pocz. XVII w. kościele Św. Antoniego, niegdyś kaplicy zamkowej, pokazał sekretny tunel łączący dawniej kościół z plebanią i znajdującym się na drugim brzegu rzeki Korczyk, zamkiem książąt koreckich. Zamek stał się ruiną jeszcze większą niż za czasów XIX–wiecznego rysownika Napoleona Ordy, który uwiecznił go na jednej z litografii.     W Korcu obejrzeliśmy także muzeum, cerkiew i budynek klasz-toru oraz dla nas niewątpliwie najciekawsze obiekty w postaci zachowa-nego budynku strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza.

  
Korzec – obok kościoła znajduje się kwatera legionowa oraz grób nieznanego żołnierza KOP, przy której wykonałem pamiątkową fotografię.


Budynek dawnej Strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza w Korcu, przy którym wykonałem pamiątkowe zdjęcie.

     Jest to drewniany budynek o konstrukcji zrębowej przeznaczony pierwotnie dla półplutonu, obecnie pozbawiony charakterystycznej wie-życzki i przekształcony na komunalny budynek mieszkalny. Wybudowany został zimą w 1924 r. na odcinku Ludwipol (obecnie Sosnowe) wg typo-wego projektu arch. Tadeusza Nowakowskiego. Kierownikiem robót na tym odcinku był arch. Leopold Bursze. Ze względu na konieczność szyb-kiego zapewnienia żołnierzom dachu nad głową, niesprzyjającą budowie porę roku (zima) oraz brak w okolicy cegielni, budynek postawiono na drewnianych wieńcach ułożonych na wbitych w grunt palach, pozosta-wiając do wykonania wiosną podmurowanie fundamentów i cokołów. Wykonanie budowy wszystkich budynków dla KOP, tj. 238 strażnic, w tym 48 na Wołyniu, 57 odwodów kompanijnych, 18 kompleksów ba-onowych oraz koszar i stajni szwadronowych, z kredytów przyznanych na lata 1924 – 1925 w kwocie 2 milionów zł objęło Ministerstwo Robót Publicznych.
     Bardzo ciekawym miejscem była granica II Rzeczypospolitej i Rosji Sowieckiej oraz dawny pas drogi granicznej, wskazany przez tu-tejszego biznesmena pochodzącego z Polski. Wskazał również miejsce lokacji budynku dawnej strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza (zazna-czone na zdjęciu po lewej stronie).


W dniu 17 września 2012 roku wycieczka turystyki motorowej Korzec – Tynne.


Nasza grupa przy tablicy m. Tynne.

     17 września 2012 roku, w 73. rocznicę agresji sowieckiej, minu-tą ciszy uczciliśmy pamięć obrońców Rzeczypospolitej, po czym złożyli-śmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przed schronami „Piekło” (poniżej cerkwi) i „Pirat”. W kręgu odśpiewaliśmy „Marsz Pierwszej Brygady”, oddaliśmy honory, a ppłk SG dr W. Grobelski odegrał na trąbce „Śpij kolego”. Zapa-liliśmy także lampki na zlokalizowanych miejscach pochówku żołnierzy.

Wspólne śpiewanie przy ruinach schronu bojowego „Piekło”.

Wspólne zdjęcie z płk. SG rez. Kajetanem Szczepańskim przy schronie „Piekło”.

     Zapaliliśmy znicze oraz oddaliśmy honory przy schronie bojo-wym „Pirat” dowodzonym przez ppor. Jana Bołbotta.

 

     Ppor. Jan Bołbott – urodził się 28 kwietnia 1911 roku w Wilnie w rodzinie urzędników kolejowych. Ojciec Jan Bołbott (ur. 1882 r.) pra-cował w Dyrekcji Okręgowej Polskich Kolei Państwowych w Wilnie, gdzie osiągnął stanowisko starszego asesora, zmarł w 1937r. Matka Bronisława z Wilczyńskich (ur. W 1889 r. w Wilnie) była urzędniczką kolejową. W latach 1915 – 1919 rodzina Bołbottów przebywała w Rosji, dokąd została ewakuowana. Po powrocie do Wilna zamieszkali przy ul. Wiwulskiego 12/12. Pod względem materialnym rodzinie Bołbottów nie wiodło się najlepiej. Na trudności finansowe nałożyły się poważna choroba matki, a wcześniej zwolnienie jej z pracy. W 1921 roku Jan Bołbott rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Króla Zygmunta w Wilnie, gdzie kolegą szkolnym był Czesław Miłosz.
     W dniu 4 czerwca 1930 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. Również w 1930 roku rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Studia komplikowały bardzo trudne warunki materialne spowodowane ciężką i długotrwałą chorobą ojca, dlatego był zmuszony do podjęcia pracy. 19 września 1934 roku został wcielony jako legionista do 6. Pułku Piechoty Legionów w Wilnie, gdzie ukończył kurs podchorążych rezerwy z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał stopień plutonowego. 1 października przeniesiono go do rezerwy. W 1935 r. wyjechał z Wilna do Lublina, podejmując studia prawnicze na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na czwartym roku studiów złożył pracę magisterską pt. „Zasady nabycia i utraty obywatelstwa w prawie polskim”. Niestety do obrony pracy nie doszło. W 1936 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do 6. Pułku Piechoty Legionów w Wilnie, gdzie otrzymał stopień sierżanta. W dniu 1 stycznia 1937 roku mianowano go podporucznikiem rezerwy. W sierpniu 1939 r. ppor. Jan Bołbott został zmobilizowany i przydzielony do Batalionu Fortecznego „Sarny”, wchodzącego w skład Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny” pod dowództwem ppłk. Nikodema Sulika.

     Podporucznik Jan Bołbott dowodził plutonem Korpusu Ochrony Pogranicza, który podczas sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. bronił fortyfikacji w miejscowości Tynne. Żołnierze KOP nie tylko stawili opór, ale również zadali najeźdźcom dotkliwe straty. Żołnierze mając świadomość kończącej się amunicji, odrzucili propozycję poddania się. 20 września 1939 r. ppor. Jan Bołbott wraz z 49 żołnierzami zginął, gdy sowieci podpalili fortyfikacje „Tynne”. W dniu 1 czerwca 1989 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski odznaczył pośmiertnie Jana Bołbotta Krzyżem Srebrnym Orderem Virtuti Militari. 25 września 2004 imię ppor. rez. Jana Bołbotta otrzymała Strażnica Straży Granicznej w Dołhobrodach (aktualnie Placówka Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej). 17 września 2008 w Lublinie, w budynku Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ulicy Spokojnej, została odsłonięta tablica upamiętnia-jąca Jana Bołbotta. 17 grudnia 2009 Rada Miasta Lublina nadała jednej z ulic miasta jego imię.
     Nowoczesne żelbetowe fortyfikacje nad Słuczem, zwane „Linią Sosnkowskiego”, wybudowane w drugiej połowie lat 30–tych XX w., ob-sadzane przez bataliony Pułku KOP „Sarny” stały się w dniach 18 – 21.09.1939 r., szczególnie na odcinku Tynne – Tyszyca, miejscem cięż-kich walk. Należy wspomnieć, że w skład Pułku KOP „Sarny” (d–ca ppłk Nikodem Sulik) wchodziły: Baon KOP „Rokitno” (d–ca mjr Maciej Wojciechowski), Baon KOP „Bereźne” (d–ca mjr Antoni Żurowski), Baon Forteczny KOP „Sarny” (baon specjalny nr XI, d–ca mjr Broni-sław Brzozowski), Baon Forteczny „Małyńsk”(baon specjalny nr XII, d–ca mjr art. Piotr Frąkowski), szwadron kawalerii.
     Baon „Sarny” liczył ok. 4000 ludzi, posiadał 12 działek ppanc., a nawet pluton zwiadu lotniczego. Dowódcami 1 komp. ckm „Somino” i 2 kompanii ckm „Straszów” byli odpowiednio kpt. Władysław Nikszto i mjr Bronisław Brzozowski. Najcięższe i najkrwawsze walki z atakujący i wojskami sowieckimi były toczone w sektorach „Tyszyca” i „Tynne” obsadzonych przez 3 kompanię ckm (d–ca kpt. Wacław Zimny) i 4 komp. ckm (d–ca kpt. Emil Markiewicz, stan około 700 ludzi).
     Sektor „Tynne” dzielił się na Rejony „Łącznikowy”, „Kamienne”, „Tynne–Wieś” i „Berducha”. Rejon „Berducha” ze schronami bojowymi: 1–„Wyrok”, 2–„Wyłaz”, 3–„Wyskok”, 4–„Wylew”, 5–„Wyciąg” i 6–„Wybieg” obsadzał IV pluton 4 komp. fort. (d–ca ppor. rez. Władysław Maksim † 19.09.1939). Rejon „Tynne–Wieś” ze schronami bojowymi: 1–„Piskorz”, 2–„Pierścień”, 3–„Piorun”, 4–„Pies”, 5–„Pikieta”, 6–„Piekło”, 7–„Pięść” i 9–„Pirat” – III/4 (d–ca ppor. rez. Jan Bołbott † 20.09.1939).
     Plutony I/4 i II/4 obsadzały Rejony „Kamienne” i „Łącznikowy”. Do-wódcą plutonu II/4 był ppor. rez. Daca († 18.09.1939), a plutonu artylerii por. art. Stanisław Piklikiewicz. Trzydniowa walka 4 kompanii Baonu Forteczne-go KOP „Sarny” spowodowała olbrzymie straty po stronie agresora, zdecy-dowanie opóźniła marsz sił sowieckich ku spotkaniu z niemieckim Wehr-machtem, a przede wszystkim umożliwiła wyjście z oskrzydlenia zasadni-czym siłom Pułku KOP „Sarny” i połączenie ze Zgrupowaniem KOP gen.Orlik – Rückemanna. Jednak straty kompanii sięgnęły w zabitych i zamordowanych 569 ludzi, w tym 10 oficerów. Ppor. Jan Bołbott bohatersko dowodził walką ze schronu „Pirat”, aż do 20.09.1939 r., kiedy zginął wraz z 49–osobową załogą w schronie wysadzonym przez czerwonoarmistów.
     Dzisiaj spośród 569 poległych i zamordowanych żołnierzy znamy niestety tylko cztery nazwiska poległych dowódców plutonów, podporuczników: Daca [II/40, Jan Bołbott (III/4) i Władysław Maksim (IV/4)] oraz ppor. rez. Stanisława Maciąga († 19.09.1939), obserwatora kierującego ze schro-nu „Piekło” ogniem plutonu artylerii, który został zamordowany przez Sowietów po poddaniu schronu.

W OPRACOWANIU OPISÓW WYKORZYSTANO ARTYKUŁY:
Milewski Edward, Filipowiak Miłosz; Straż Graniczna na Rówieńszczyźnie w 72 rocznicę września 1939 roku, w: Problemy Ochrony Granic. Biuletyn nr 49, (2010), s. 101 –110.
Bocheński Waldemar; Podróż historyczna na dawne kresy II Rzeczpospolitej, w: Problemy Ochrony Granic. Biuletyn nr 52 (2013), s. 65 – 74.

Kultywując rodzinne tradycje – Autor artykułu w prywatnym, historycznym mundurze
chorążego Korpusu Ochrony Pogranicza.

Zdjęcie pochodzi z prywatnych zbiorów Edmunda Milewskiego, syna Stanisława.