Fundusz socjalny - to nie tylko zapomogi

Opublikowano: poniedziałek, 21 październik 2019
 • Środki funduszu mogą być przeznaczone m.in. na: zapomogi, dopłaty do kosztów leczenia i opieki paliatywno-hospicyjnej, zwrot kosztów pogrzebu, dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach, dopłaty do kosztów wypoczynku i innych form rekreacji, dopłaty do kosztów wypoczynku dzieci i młodzieży, dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowych.
 • Wniosek do dysponenta funduszu może złożyć tylko osoba zainteresowana osobiście, przesyłką pocztową lub poprzez organizację zrzeszającą emerytów Straży Granicznej. Do wniosku należy dołączyć odcinek emerytury lub renty albo kserokopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty i inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia jak rachunki, faktury, zaświadczenia. Wzór wniosku określa Rozporządzenie MSWiA z 17 grudnia 2018 r. (DZ.U. z 21 grudnia 2018 r. poz. 2391).
 • Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje posiadającym trudne warunki materialne, poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych, sierotom zupełnym, samotnie wychowującym dzieci lub ponoszącym koszty w związku z wychowaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia. 
 • Załączniki:

  II. Emeryci i renciści pobierający świadczenia z Wojskowych Biur Emerytalnych

  1. Dysponentem funduszu socjalnego jest Dyrektor WBE wypłacającego świadczenie emerytalne lub rentowe. 
  2. Zagadnienie to regulują (zawarte z załącznikach):

  Opracował Andrzej Adamczyk, 

  UWAGA- uzasadnieniem do wniosku jest stan faktyczny np. trudna sytuacja materialna (dochody, ponoszone koszty itp.) .