O Stowarzyszeniu

Opublikowano: poniedziałek, 28 październik 2019

Dzień 19 maja 2017 roku jest dniem rozpoczęcia funkcjonowania Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej – GRANICA. Wówczas to Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji Stowarzyszenia. Było to możliwe dzięki spotkaniu grupy założycielskiej, które odbyło się trzy miesiące wcześniej oraz zaangażowaniu i pracy osób, które przygotowały stosowne dokumenty.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017, poz. 210 t.j. ze zm.), własnego statutu oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane zostało na czas nieokreślony, jest organizacją neutralną politycznie i światopoglądowo, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i wolontariuszy.

Głównymi obszarami działalności Stowarzyszenia są:

 • Kultywowanie patriotyczno - historycznych tradycji polskich formacji granicznych;
 • Integracja środowiska byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej;
 • Udzielanie pomocy i wsparcia byłym żołnierzom i funkcjonariuszom, wdowom (wdowcom) i sierotom po zmarłych żołnierzach i funkcjonariuszach w trudnych sytuacjach życiowych;
 • Ochrona uprawnień członków Stowarzyszenia przysługujących im z tytułu uprzedniej służby, w szczególności finansowych, bytowych i zdrowotnych;
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej oraz innych służb krajowych, zajmujących się przestrzeganiem prawa oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

 • Walne Zebranie Członków;
 • Rada Stowarzyszenia;
 • Komisja Kontroli Stowarzyszenia.

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia GRANICA jest Walne Zebranie Członków. Zwyczajne zebranie członków zwoływane jest przez Radę co najmniej raz na rok, w celu:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady za okres ubiegły,
 • uchwalenia lub odmowy udzielenia absolutorium Radzie na wniosek Komisji Kontroli Stowarzyszenia,
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Kontroli Stowarzyszenia,

Możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego zebrania członków.  W takim przypadku, aby takie spotkanie mogło się odbyć, niezbędne jest podjęcie uchwały przez Radę. Nadzwyczajne zebranie może też się odbyć na żądanie Komisji Kontroli Stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków należy zorganizować w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

Rada Stowarzyszenia kieruje realizacją statutowych celów i wykonuje uchwały walnego zebrania członków. Wybierana jest przez Walne Zebranie. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Do głównych kompetencji Rady należy:
 • planowanie działalności oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • współpraca z Komendą Główną Straży Granicznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi instytucjami i organizacjami na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Komisja Kontroli Stowarzyszenia wybierana jest przez walne zebranie członków. Członkowie Komisji Kontroli Stowarzyszenia nie mogą być członkami Rady ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Do zakresu działania Komisji Kontroli Stowarzyszenia należy głównie:

 • przeprowadzanie raz w roku, do końca kwietnia, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia i Rady, a zwłaszcza gospodarki finansowej oraz przedstawienie uwag i wniosków na najbliższym walnym zebraniu członków,
 • składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na walnym zebraniu członków oraz wniosków o udzielenie absolutorium Radzie,
 • występowanie z żądaniem zwołania walnego zebrania członków lub posiedzenia Rady, w przypadkach działań Rady niezgodnych z prawem, statutem lub uchwałami walnego zebrania członków.

  Statut Stowarzyszenia