Statut Stowarzyszenia

Opublikowano: sobota, 16 listopad 2019

S T A T U T   S T O W A R Z Y S Z E N I A

BYŁYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB GRANICZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - GRANICA

 

 

ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

 1. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej - GRANICA, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest                dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, o celach niezarobkowych,   posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia     7 kwietnia 1989 r. Prawo  o  stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017, poz. 210 t.j. ze zm., dalej: „Prawo o stowarzyszeniach”), niniejszego statutu oraz innych aktów prawnych       obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Powołane jest na czas nieokreślony. 
 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest każdy członek Rady, przy czym oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają prezes Rady łącznie ze skarbnikiem albo wiceprezes Rady łącznie ze skarbnikiem. 
 1. Stowarzyszenie jest organizacją neutralną politycznie i światopoglądowo, działającą w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. 
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

 

§ 2.

 

Stowarzyszenie kultywuje patriotyczno-historyczne tradycje polskich formacji granicznych, integruje środowisko byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb  granicznych oraz udziela pomocy i wsparcia członkom Stowarzyszenia oraz innym byłym żołnierzom   i funkcjonariuszom służb granicznych Rzeczypospolitej Polskiej, wdowom (wdowcom)     i sierotom po zmarłych żołnierzach i funkcjonariuszom służb granicznych w trudnych   sytuacjach życiowych.

 

§ 3.

 

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

 

 

§ 4.

 

 1. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia o współpracy i współdziałaniu z organizacjami realizującymi podobne cele. 
 1. Decyzje w sprawie zawarcia porozumienia lub przystąpienia do organizacji i stowarzyszeń podejmuje Rada.

 

§ 5.

 

Stowarzyszenie ma prawo posiadać sztandar, używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych oraz legitymacji członka Stowarzyszenia według wzorów uchwalonych przez Radę.

 

§ 6.

 

 1. Stowarzyszenie, jako organizacja  pozarządowa, może ubiegać się o możliwość podejmowania działań lobbingowych na rzecz środowiska byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb  granicznych po spełnieniu warunków określonych w ustawie    z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.  z 2017 r. poz. 249 t.j. ze zm.). 
 1. Stowarzyszenie ma prawo posiadania własnego organu prasowego, strony internetowej oraz może powoływać odpowiednie zespoły redakcyjne. 
 1. W działalności statutowej i organizacyjnej Stowarzyszenia można stosować systemy elektroniczne, w tym

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE  I  SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 7.

 

 1. Stowarzyszenie w swojej działalności realizuje cele:
 • Uczestniczenie w upowszechnianiu tradycji polskich formacji granicznych, ich roli oraz osiągnięć w umacnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dotyczącym ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii              
 • Wspomaganie działalności na rzecz zachowania wysokiego prestiżu służby w ochronie granicy państwowej, inspirowanie do należytej troski o honor, godność  i  autorytet funkcjonariusza służb granicznych.
 • Prowadzenie działalności na rzecz integracji środowiska byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb granicznych.
 • Ochrona uprawnień członków Stowarzyszenia przysługujących im z tytułu uprzedniej służby, w szczególności uprawnień finansowych, bytowych i zdrowotnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej oraz innych służb    krajowych, zajmujących się przestrzeganiem prawa oraz utrzymaniem                bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze działań publicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
 1. Działalność, o której mowa w ust. 2 prowadzona jest:
 • zarówno na rzecz członków Stowarzyszenia, jak i innych osób,
 • stosownie do możliwości organizacyjnych Stowarzyszenia

 

§ 8.

 

Stowarzyszenie realizuje cele, o jakich mowa w § 7, z uwzględnieniem możliwości finansowo-organizacyjnych, w szczególności poprzez:

 • organizowanie w różnej formie i w różnych miejscach co najmniej dwa razy w roku zebrań i spotkań członków Stowarzyszenia wraz z rodzinami,
 • przedstawianie stanowiska Stowarzyszenia odnośnie projektów aktów prawnych dot. interesów członków określonych w § 8 pkt. 4,
 • wspólne uczestniczenie lub delegowanie członków Stowarzyszenia na uroczystości organizowane przez organy Straży Granicznej,
 • organizowanie niesienia pomocy członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom, a także innym byłym żołnierzom i funkcjonariuszom służb granicznych  Rzeczypospolitej  Polskiej i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych,
 • otaczanie opieką mogił oraz miejsc pamięci poległych żołnierzy i funkcjonariuszy służb granicznych,
 • odbywanie okresowych spotkań członków Rady z organami Straży Granicznej w celu omówienia zasad i sposobów realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • utworzenie zespołu redakcyjnego, który opracowuje i wydaje elektronicznie biuletyn informacyjny Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9.

 

Stowarzyszenie zrzesza, na zasadzie dobrowolności, członków: 

 • zwyczajnych,
 • wspierających,

 

§ 10.

 

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać:

 • byli żołnierze i funkcjonariusze służb granicznych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wdowy (wdowcy) i sieroty po zmarłych żołnierzach i funkcjonariuszach służb granicznych, o których mowa w punkcie 1.

 

§ 11.

 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub fizyczna, która szczególnie zasłużyła się działaniami na rzecz Stowarzyszenia i która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego pełnomocnika.

 

§ 12.

 

 1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, wybitnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia. 
 1. Decyzje o nadaniu tytułu członka honorowego Stowarzyszenia podejmuje walne Wnioski w tej sprawie mogą składać wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 

§ 13.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,
 • brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu,
 • występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia, a za pośrednictwem władz Stowarzyszenia do władz państwowych w sprawach     wynikających ze statutu,
 • korzystania z pomocy prawnej i socjalno-bytowej Stowarzyszenia. 
 1. Członkowie wspierający mają prawo:
 • brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
 • korzystać z uprawnień wymienionych w ust. 1 pkt 3. 
 1. Członkom honorowym Stowarzyszenia przysługują takie same prawa, jak członkom wspierającym.

 

§ 14.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 • brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia i dbać o jego rozwój,
 • opłacać regularnie składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków. 
 1. Członkowie honorowi oraz wspierający mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia oraz propagować jego cele i zadania.

§ 15.

 

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej. 
 1. Deklaracja osób fizycznych powinna zawierać nastepujące dane: stopień, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz informacje umożliwiające nawiązanie kontaktu. 
 1. Deklaracja osób prawnych powinna zawierać dane adresowe dotyczące osoby prawnej oraz imię i nazwisko pełnomocnika. 
 1. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku wnoszenia składek członkowskich .

 

§ 16.

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
 • zgonu członka,
 • pisemnej rezygnacji złożonej do Rady,
 • wykluczenia przez uchwałę Rady z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia lub nieopłacania składek przez ponad rok. 
 1. Od uchwały Rady, w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków w terminie 2 tygodni od doręczenia uchwały. Uchwała walnego zebrania członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§ 17.

 

 1. Organami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd, zwany również Radą,
 • Komisja Kontroli Stowarzyszenia. 
 1. Kadencja Rady i Komisji Kontrolnej trwa cztery lata. 
 1. Miejsca wakujące w czasie kadencji Rady i Komisji Kontroli Stowarzyszenia uzupełniane są spośród kandydatów do tych władz przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 18.

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego Zebrania Członków. 
 1. Zwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest przez Radę co najmniej raz na rok w celu:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady za okres ubiegły,
 • uchwalenia lub odmowy udzielenia absolutorium Radzie na wniosek Komisji Kontroli Stowarzyszenia,
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Kontroli Stowarzyszenia,
 • uchwalenia programu prac i budżetu oraz wysokości wpisowego i składek na okres następny,
 • wyboru Rady i Komisji Kontroli Stowarzyszenia, w przypadku upływu ich kadencji, wniosku o ich odwołanie lub konieczności uzupełnienia ich składu.

 

§ 19.

 

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków jest zwoływane:
 • na podstawie uchwały Rady,
 • na żądanie Komisji Kontroli Stowarzyszenia,
 • na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Stowarzyszenia 
 1. Nadzwyczajne walne zebranie Rada zwołuje w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały. 
 1. Rada informuje członków drogą elektroniczną o terminie zebrania na dwa tygodnie przed, podając jednocześnie miejsce i czas.

 

§ 20.

 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków chyba że statut stanowi inaczej. 
 1. Uchwały walnego zebrania członków podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

§ 21.

 

 1. Rada wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. 
 1. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe. 
 1. Rada składa się z minimum 5 osób. 
 1. Rada wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. Przy równej liczbie głosów decyduje głos

 

§ 22.

 

Do kompetencji Rady należy:

 • kierowanie realizacją statutowych celów i wykonywanie uchwał walnego zebrania członków,
 • planowanie działalności oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • zwoływanie walnego zebrania członków,
 • współpraca z Komendą Główną Straży Granicznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi instytucjami i organizacjami na rzecz      realizacji celów Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zawieranie porozumień i umów w imieniu Stowarzyszenia,
 • składanie na walnym zebraniu członków sprawozdań ze swojej działalności,
 • przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających,
 • wnioskowanie o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, resortowych i honorowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • podejmowanie uchwał związanych z wykluczeniem ze Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • proponowanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

 

§ 23.

 

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

§ 24.

 

 1. Komisja Kontroli Stowarzyszenia wybierana jest przez walne zebranie członków. Komisja Kontroli składa się z minimum 3 członków. 
 1. Członkowie Komisji Kontroli Stowarzyszenia:
 • nie mogą być członkami Rady ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 1. Komisja Kontroli Stowarzyszenia wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 
 1. Dokumentację Komisji Kontroli podpisują przewodniczący lub jego zastępca. 
 1. Uchwały Komisji Kontroli Stowarzyszenia podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Kontroli Stowarzyszenia.
 2. Członkowi Komisji Kontroli Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę w przedmiocie przyznania członkom Komisji Kontroli Stowarzyszenia zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż      przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.  

 

§ 25.

 

Do zakresu działania Komisji Kontroli Stowarzyszenia należy:

 • przeprowadzanie raz w roku, do końca kwietnia, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia i Rady, a zwłaszcza gospodarki finansowej oraz przedstawienie uwag    i wniosków na najbliższym walnym zebraniu członków,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności oraz określenie terminu i sposobu ich usunięcia,
 • składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na walnym zebraniu członków oraz wniosków o udzielenie absolutorium Radzie,
 • informowanie na bieżąco Radę o stwierdzonych niedociągnięciach,
 • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektów uchwał, postanowień i przedsięwzięć Rady w przypadku stwierdzenia, że mogą one spowodować szkody w działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie z żądaniem zwołania walnego zebrania członków lub posiedzenia Rady, w przypadkach działań Rady niezgodnych z prawem, statutem lub uchwałami walnego zebrania członków.

 

 

ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I ICH WŁADZE

 

§ 26.

 

 1. Terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest koła 
 1. Do utworzenia koła wymaganych jest 5 członków założycieli. 
 1. Powołanie koła wymaga akceptacji Rady. 
 1. Zarząd nowo utworzonego koła zobowiązany jest, zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach, w terminie 14 dni od dnia jego powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę koła, podając skład zarządu z adresami jego członków, adresem siedziby, koła doręczając jednocześnie statut Stowarzyszenia.

 

§ 27.

 

 1. Organami koła są:
 • Walne Zebranie Członków Koła,
 • Zarząd Koła,
 • Komisja Kontroli Koła, w kołach liczących powyżej 7 członków.
 1. Kadencja Zarządu Koła i Komisji Kontroli Koła trwa cztery lata.

 

§ 28.

 

 1. Walne Zebranie Członków Koła jest władzą najwyższą koła. Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest jako zwyczajne lub sprawozdawczo-wyborcze. 
 1. Walne Zebrania Członków Koła odbywają się według planu ustalonego przez Zarząd Koła, nie rzadziej jednak jak raz do roku. 
 1. Walne Zebranie Członków Koła sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest co cztery lata. 
 1. Walne Zebranie Członków Koła zarówno zwyczajne jak i sprawozdawczo – wyborcze może być także zwoływane na wniosek Rady, Komisji Kontroli Koła albo na wniosek 1/5 liczby członków koła. Zebranie takie Zarząd Koła zobowiązany jest zwołać w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku. 
 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Koła Zarząd Koła zawiadamia elektronicznie członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
 1. Walne Zebranie Członków Koła jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. 
 1. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie koła,
 • z głosem doradczym – przedstawiciele Rady i członkowie wspierający.

 

§ 29.

 

 1. Do właściwości Walnego Zebrania Członków Koła należy:
 • ustalenie zadań dla Zarządu Koła,
 • rozpatrywanie sprawozdań oraz ocena działalności koła i jego organów, a także podejmowanie uchwał w tych sprawach,
 • wybór Zarządu Koła,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi Koła,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków koła,
 • zatwierdzenie budżetu i bilansu koła, przedstawionego przez Zarząd Koła,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania koła, przy czym podjęcie uchwały o rozwiązaniu koła wymaga 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 1. W kołach liczących co najmniej 7 członków do właściwości Walnego Zebrania Członków Koła należy również:
 • dokonywanie wyboru Komisji Kontroli Koła,
 • rozpatrywanie wniosków Komisji Kontroli Koła,
 • udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi Koła na wniosek Komisji Kontroli Koła.

 

§ 30.

 

 1. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością koła w okresie między walnymi zebraniami, zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami. 
 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków 
 1. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i 
 1. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się według planu ustalonego przez Zarząd Koła, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 31.

 

Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła,
 • składanie na walnym zebraniu członków sprawozdań ze swojej działalności,
 • kierowanie pracami koła,
 • gospodarowanie funduszami koła w ramach budżetu i administrowanie majątkiem koła,
 • przedstawianie Radzie sprawozdań z działalności koła,
 • przygotowywanie i zwoływanie walnych zebrań członków koła,
 • przyjmowanie nowych członków i podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy członków koła lub uchwał w sprawie wydalenia ze Stowarzyszenia,
 • w kołach liczących co najmniej 7 członków, rozpatrywanie sprawozdań pokontrolnych Komisji Kontroli oraz zwoływanie na jej wniosek walnego zebrania członków koła,
 • wykonanie innych zadań statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 32.

 

Oświadczenia woli w imieniu koła we wszystkich sprawach składają łącznie przewodniczący i skarbnik.

 

§ 33.

 

 1. Komisję Kontroli Koła wybiera się w kołach liczących co najmniej 7 członków. 
 1. Komisja Kontroli koła jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu działalności koła i powoływana jest przez Walne Zebranie Członków Koła. 
 1. Komisja Kontroli Koła składa się z co najmniej 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza. W skład Komisji Kontroli Koła nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Koła. 
 1. Komisja Kontroli Koła działa kierując się statutem Stowarzyszenia oraz wytycznymi Komisji Kontroli Stowarzyszenia. 
 1. Członkowie Komisji Kontroli Koła mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła. 
 1. Komisja Kontroli Koła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 

§ 34.

 

Do zakresu działania Komisji Kontroli Koła należy:

 • przeprowadzanie raz w roku do końca lutego kontroli całokształtu działalności koła i jego Zarządu, a zwłaszcza gospodarki finansowej oraz przedstawienie uwag  i wniosków  na najbliższym walnym zebraniu członków koła,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności oraz określenie terminu i sposobu ich usunięcia,
 • składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Koła oraz wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Koła,
 • informowanie na bieżąco Zarządu Koła o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektów uchwał i planowanych działań Zarządu Koła, w przypadku stwierdzenia, że mogą one spowodować szkody w działalności koła,
 • występowanie z żądaniem zwołania zebrania walnego członków koła lub posiedzenia Zarządu Koła, w przypadkach działań Zarządu Koła niezgodnych z prawem, statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.

 

§ 35.

 

 1. Koło może zostać rozwiązane jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa, statutu Stowarzyszenia lub uchwał Rady. 
 1. Uchwałę o rozwiązaniu koła podejmuje Rada na wniosek Komisji Kontroli Koła lub Komisji Kontroli Stowarzyszenia. Od uchwały Rady przysługuje odwołanie, w ciągu 14 dni od jej doręczenia, do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ VI

FINANSE  I  MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 36.

 

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje z:
 • wpisowego i składek członkowskich,
 • darowizn, spadków i zapisów testamentowych,
 • dochodów z własnej działalności, w tym dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 • ofiarności publicznej,
 • grantów i subwencji osób prawnych i fizycznych,
 • przekazanych przez osoby fizyczne środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 1. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na działalność Stowarzyszenia. 
 1. Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,         z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji         pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na    preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 37.

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Podjęcie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie poprzedzone jest podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 
 1. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności statutowej. 
 1. Nadwyżka przychodów z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej nad kosztami przeznaczana jest wyłącznie na działalność statutową i nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU  I  ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 38.

 

 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia następuje na wniosek Rady lub siedmiu członków Stowarzyszenia drogą uchwały walnego zebrania powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy   wszystkich członków Stowarzyszenia, a bez względu na liczbę członków obecnych w drugim terminie. 
 1. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym walne zebranie.

 

§ 39.

 

 1. Rozwiązane Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały walnego zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków obecnych w drugim terminie. 
 1. To samo walne zebranie uchwala jednocześnie zwykłą większością głosów sposób użycia posiadanego majątku Stowarzyszenia i przeprowadzenia jego likwidacji.

 

 

Statut przyjęto w dniu 8 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

Statut do pobrania:   Statut Stowarzyszenia