JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Kolejni żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza odzyskują świadczenia emerytalne

Opublikowano: wtorek, 30 marzec 2021

        W dniu 29.03.2021r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa przeciwko Zakładowi Emerytalno - Rentowemu MSWiA w Warszawie w sprawie B.W. – syg. XIII 1U 4133/18, o przywrócenie świadczeń emerytalnych byłemu żołnierzowi WOP i funkcjonariuszowi, pełniącemu służbę na strażnicy Dołhobyczów.

          Rozprawie przewodniczyła sso - p. Małgorzata KOSICKA

          Pełnomocnikiem z ramienia ZER MSWiA – radca prawny Radosław PRZEŹDZIECKI, który uczestniczył zdalnie w rozprawie.

          Na wstępie Sąd zwrócił się do pełnomocnika ZER o stanowisko w sprawie odwołania. Pełnomocnik podtrzymał decyzję ZER dot. obniżenia świadczeń emerytalnych, jako zgodną z ustawą z dnia 16 grudnia 2016r o zaopatrzeniu emerytalnym oraz wniósł o wystąpienie do IPN o dostarczenie dodatkowych materiałów nt. pełnionej służby przez B.W. Sąd wniosek oddalił.
        W dalszej części rozprawy Sąd zadawał B.W. pytania dot. zakresu i sposobu pełnionej służby granicznej m.in.:

  •  okresu służby, pełnionych obowiązków, wykonywanych zadań podczas służby w ochronie granicy, uzyskiwanych informacji, składanych meldunków i sporządzanych notatek z zatrzymania osób za przestępstwa graniczne,
  •  okres służby w WOP, czas przejścia na emeryturę oraz czy był objęty poprzednią ustawą z roku 2009.

          B.W. udzielił odpowiedzi na pytania i wyjaśnił, że ustawa z 2009r. go nie objęła.
         Z kolei pełnomocnik ZER zwrócił się z pytaniem do powoda, o wystąpienie w trybie art. 8a ustawy.
         Powód oświadczył, że w związku z ustawą z 2016r. wystąpił do MSWiA o objęcie go art. 8a tej ustawy i wyłączenie z jej skutków. Minister wydał negatywną decyzję w tej sprawie, a Wojewódzki Sąd Administracyjny ją uchylił.
         Mimo tego pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie odwołania.
         Po przerwie Sąd oświadczył, że nie znalazł podstaw do uznania, że funkcjonariusz pełnił służbę z naruszeniem praw i wolności obywatelskich, uchylił decyzję ZER MSWiA i przywrócił świadczenia sprzed 01.10.2017r.
         W uzasadnieniu, Sąd powołał się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020r. i brak orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mimo upływu 3 lat od zapytania Sądu Okręgowego w Warszawie.
         Informuję ponadto, że w dniu 19.03.2021r. odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie, w sprawie GN o sygn. XIII UI 1160/18, oraz w dniu 24.03.2021 r przed Sądem Okręgowym dla Warszawy – Pragi, w sprawie AS o syg. VII U 4391/19.
         W powyższych sprawach zostały również wydane pozytywne orzeczenia, przywracające funkcjonariuszom Granicznej Placówki Kontrolnej WOP Warszawa – Okęcie świadczenia emerytalne sprzed 01 października 2017r.
         Sądy uznały w wymienionych sprawach , że służba żołnierzy nie była służbą pełnioną na rzecz państwa totalitarnego. 

Andrzej Mackiewicz