JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE UWZGLĘDNIA TEZY ZAWARTE W UCHWALE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE -III UZP 1/20.

Opublikowano: środa, 16 czerwiec 2021

 

          W dniu 15 czerwca 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznał sprawę sygnatura akt III AUa 1335/20 i oddalił Apelację ZER MSWiA od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie AA, sygnatura akt XIII 1U 12049/18, emeryta Straży Granicznej, byłego żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza –(w tym czasie: kontrolera, słuchacza WSO, st. kontrolera ruchu granicznego), którym to przywrócono ubezpieczonemu emeryturę od dnia 1 października 2017 r. na warunkach sprzed jej obniżenia. W rozprawie nie uczestniczył pełnomocnik Pozwanego. Powód podtrzymał stanowisko zawarte w odpowiedzi na Apelację i b. krótko je uzasadnił, wskazał także na dotychczas rozpoznane w Apelacji co najmniej trzy sprawy podobne.

         Uzasadniając wyrok Sędzia sprawozdawca wskazał, że Sąd podziela ustalenia sądu pierwszej instancji, podkreślając jednak, że za podstawę utrzymania sentencji wyroku uznaje przede wszystkim ustalenia co do zakresu indywidualnie realizowanych zadań przed rokiem 1990 dokonane zgodnie z tezami zawartymi w ww. uchwale Sądu Najwyższego, które w pełni podziela. Uznano, że nie była to służba dla państwa totalitarnego. Podkreślono, że przyjęcie do SG potwierdziło spełnienie przez Powoda określonych warunków, także co do oceny postawy z lat mienionych oraz wskazano na wieloletnie z sukcesami realizowanie zadań w nowej formacji. Z zagadnień „Konstytucyjnych” Sąd wskazał tylko, że dalsze oczekiwanie na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P4/18 nie jest zasadne i mogło by naruszać podstawowe prawo do rozpoznania sprawy przez niezależny Sąd w rozsądnym terminie, a ponadto, że indywidualna ocena wszystkich okoliczności służby w pełni pozwala na wydanie orzeczenia w tej sprawie przy aktualnym stanie prawnym. Wskazano także, że Sąd nie podzielił stanowiska Pozwanego iż ciężar dostarczenia dowodów spoczywa tylko na Powodzie -odwołującym się.

          Nadmieniam, że zasada kontradyktoryjności oraz znaczenie uchwały SN jest omówione szczegółowo w dostępnym w SAOS uzasadnieniu do wyroku SA w Warszawie w sprawie sygnatura akt III AUa 21/21 dot. emeryta policyjnego- zachęcam do lektury, w szczególności tych co nie korzystają z kwalifikowanej pomocy prawnej.

          Sprawa z dnia 15 czerwca 2021 roku została rozpatrzona w składzie trzech sędziów, ale na początku lipca zapewne wejdą w życie zmiany do KPC w tym tzw. covidowe (podpisana ustawa czeka na publikację) wprowadzające zasadę orzekania zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji w składzie jednego sędziego. Podstawą będą rozprawy tzw. zdalne, a Sąd nie będzie związany wnioskami stron o rozpatrzenie sprawy na rozprawie jawnej.

Opracował   Andrzej Adamczyk, Stowarzyszenie GRANICA, Warszawa 16-06 2021 r.