JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

PRZYWRÓCONE ŚWIADCZENIA , A PODATEK

Opublikowano: środa, 10 sierpień 2022

1. Opracowanie informacji o przywróceniu świadczeń w ostatnim okresie.

2. Interpelacja poselska nr 32683 do ministra finansów.

3. Odpowiedż Ministra Finansów.

W ostatnim okresie otrzymaliśmy kolejne informacje o przywróceniu świadczeń emerytalnych / rentowych członkom naszego Stowarzyszenia, byłym żołnierzom GPK WOP. Między innymi świadczenia byłym   kontrolerom przywróciły:  Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 14 lipca w sprawie  LS, sygn. VIIU 2522/21 oraz prawomocnie Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem zaocznym z 15 lipca 2022r. w sprawie DS. sygn. III AUa 301/22 oddalając Apelację ZER od wyroku SO w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021r.

Odzyskanie świadczeń po prawie pięciu latach postępowania odwoławczego w niektórych przypadkach powoduje, że od części sumy wyrównania pobierana jest zaliczka na podatek w wysokości 32%. Jest to sytuacja, która z reguły nie miałaby miejsca jeśli osoby te należne im jak orzekł Sąd świadczenia otrzymywały w latach ubiegłych i tym samym ich dochody mieściłby się w pierwszym progu podatkowym. Na problem ten jako kolejnej kary finansowej zwrócili uwagę także niektórzy posłowie kierując interpelację do Ministra Finansów, który w odpowiedzi wskazał iż obowiązek podatkowy powstaje w momencie wypłaty świadczenia i nie przewiduje skorzystania z uprawnień do zaniechania jego poboru wskazując na korzyści z obniżenia stawek i podniesienia progów podatkowych w roku 2022. W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie załączam pełną treść interpelacji poselskiej nr 32683 z 31-03-2022 i odpowiedzi na nią MF z dnia 8 lipca 2022r. Ponadto interpelację i odpowiedź omówiono w artykule DGP z 23 lipca 2022r., podano tam także przykłady indywidualnych interpretacji podatkowych w podobnych sprawach, gdzie stwierdzano że nie ma możliwości obniżenia należności podatkowej poprzez korektę PIT za lata ubiegłe.

Opracował Andrzej Adamczyk, Stowarzyszenie GRANICA dnia 10.08.2022r.

Interpelacja nr 32683

do ministra finansów

w sprawie objęcia 32-procentową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych emerytów, na rzecz których Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca zaległe świadczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego

Zgłaszający: Andrzej Rozenek, Robert Kwiatkowski, Joanna Senyszyn

Data wpływu: 31-03-2022

Szanowny Panie Ministrze,

na skutek uchwalenia przez Sejm RP w dniu 16 grudnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin blisko 40 tysiącom osób obniżono świadczenie emerytalne bądź rentowe. Około 27 tysięcy z nich odwołało się od decyzji obniżających świadczenie do sądu. W ostatnich miesiącach zdecydowana większość osób, których sprawy zakończyły się prawomocnymi wyrokami, wygrywa. Oznacza to obowiązek wypłaty tym osobom przez ZER MSWiA świadczeń na zasadach sprzed obniżenia, tj. często za ponad cztery lata niesłusznie obniżonego świadczenia. Fakt ten powoduje, że zdecydowana większość tych osób zmuszona jest do zapłaty podatku także w II progu podatkowym opodatkowanym stawką podatkową 32%. Gdyby otrzymywały one przez ten czas świadczenie w należnej wysokości, płaciliby podatek w I progu podatkowym, czyli 17%.

Biorąc pod uwagę, że taka sytuacja jest w praktyce kolejną karą finansową, jaka dotyka tych często schorowanych i w podeszłym wieku osób, które przez ponad 4 lata musiały często żyć w ubóstwie, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy minister finansów – w ramach kompetencji udzielonych w drodze delegacji ustawowej, mając na uwadze interes podatnika oraz interes publiczny (respektowanie wartości takich jak sprawiedliwość i zaufanie obywateli do organów władzy publicznej) – rozważy możliwość i skorzysta z prawa wydania rozporządzenia (art. 22 § 1 Ordynacji podatkowej) w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego ponad stawkę 17% od kwoty nadwyżki dochodu powstałej wyłącznie przez wypłatę całości zaległej emerytury/renty, do której to wypłaty organ rentowy był zobowiązany prawomocnym orzeczeniem sądu?

2. Jaki tryb postępowania powinien przyjąć zainteresowany podatnik (emeryt/rencista), gdyby takie rozporządzenie się nie ukazało, by mógł skutecznie uniknąć nadwyżkowego zobowiązania podatkowego, czyli ponad stawkę 17%?

3. Czy możliwe jest oszacowanie przez organ rentowy należnego świadczenia za każdy rok bezprawnie obniżonego świadczenia i złożenie przez emeryta/rencistę korekt zeznań podatkowych PIT za każdy rok oddzielnie?

 Odpowiedź Ministra Finansów